תיקון הכסילות

posted in: Blog | 0

בדרך כלל אדם ממשיך בדרך שהוא כבר הולך, אא”כ הוא מביא על עצמו כח נגדי חזק מאוד, שיעקור את הרגלו. א”כ מה תקוה יש לכסיל? כי הוא רק הולך בכסילות יותר. [וכן כתיב (תהלים צ”ב:ז’) וכסיל לא יבין את זאת. … Continued

תועלת של אמנות. תמונות

posted in: Blog | 0

 כי אדם יתבונן על חייו. והנה נמצאים בעולם שהרע היא מרובה מאוד. והטוב המעט, מרגישים שהוא בלוע ובטל, ח”ו, מתוך רוב הרע. ולא נחשב, ונראה שהטוב אין לה כח כנגד כל כך רע מהו תמונה? מסגרת דברים (דברים מוסגרים). עולם … Continued

לעשות רצונו בלבב שלם

posted in: Blog | 0

נלענ”ד שיש תפילה שתמיד נשמעת, שנתקבל וניתן למתפלל בקשתו מיד, כפשוטו. (כי י”ל שכל תפילה נתקבל, אלא לא מיד רואים התוצאות ולא תמיד בצורה המבוקשת, אבל תפילה א’ תמיד התקבל, וכו’ כנ”ל) והוא תפילה לעשות רצונו ית’, והיינו שמבקש מהקב”ה … Continued

מדרגות התשובה

posted in: Blog | 0

נראה לבאר שיש ג’ מדרגות עיקריות רח”ל של התדרדרות הבן החביב לאביו, והדברים נתבארו בין לעניו אב ובן הגשמי בין למצבנו לפני אבינו שמשמים, בעזה”י   א’: הבן החביב עושה דבר לא טוב והאב מאיר לו, ומראה לו פנים זועפות, … Continued

חכמה, בעזה”י

posted in: Blog | 0

    נראה שממבט פשוטה יש להבין הסיבה שאין כולם רצים ללמוד התורה הקדושה כי סבורים העולם שח”ו התורה היא כדבר יתר, שאין צורך כ”כ לדעת אותה. והיינו שאנשים סוברים שהם מספיק חכמים בלא שיש להם חכמת התורה, ולא מרגישים … Continued

צדיק ורע לו

posted in: Blog | 0

בקיבוץ הקדוש באומן בראש השנה, תשע”ח, שמעתי שיחה ממורנו הרב אברהם צבי קלוגער, שליט”א על ענין “צדיק ורע לו”, ושאלתי לו שאלה: הלא רבינו הק’ כותב שעיקר ייסורים היינו משום חסרון הדעת ומי שיש לו דעת, א”כ ייסורים שלו אינם … Continued

Belief in Tzaddikim-אמונת צדיקים

posted in: Blog | 0

אמונת צדיקים. שמאמין שהקב”ה משפיע על אדם השגות נכונות, שהצדיק מחדש דיבורים שאתה חפץ בהם. שהם תורה. להאמין שהקב”ה ברא אדם שהוא יכול להצליח לקיים רצון בוראו. שהוא יכול ללכת לפי רצון בוראו. ולכן הוא מתהפך להיות כלי קודש, כלי … Continued

?היאך יכול לנצח הרע-How can one conquer Evil?

posted in: Blog | 0

היאך יכול לנצח הרע? אי אפשר. כי רע הוא. ואם בא עליו להוכיחו שאינם נכונים דרכיו. הוא ימלט ויאמר שלא כוונתי כן. כי הוא אינו נכנע לצדק, לא לכל טענה של צדק. רק מי שהוא טוב יודה על האמת, רק … Continued

גאווה אינו אלא כעין קליפה

posted in: Blog | 0

גאווה אינו אלא כעין קליפה. כי ההשגה הכי טובה, התורה הכי מבורר אינו אלא כולו מאת השם יתברך לבדו, ובמה יתגאה אדם בדבר שאינו שלו אלא שהאדם זכה להיות כלי לגלוי דבר השם זה. ובזה הוא מקבל שכר, כי בלי … Continued

Outsiders and Insiders

posted in: Blog | 0

  My intention in this is to broach a sensitive and important subject. May Hashem Yisborach imbue me with the needed sensitivity for the task. We are exhorted in the Torah: “you shall love the convert.” (Devarim 10:19). One of … Continued

1 2 3 4 5 6 7 19