עבודת ציור עם אמונה

posted in: Blog | 0

לא מקבלים שכר בעולם הזה על הכישרון והרוחניות שבדבר שבקדושה (כאן אני מדבר על עבודת אמנות ציורים שלי) שהוא מתת א-קים ושייך לעולם האמת. אלא מקבלים רק על הביטול זמן, כמו בשכר מלמד תורה , והיינו רק על ההשקעה. לפי … Continued

עבודת הברורים

posted in: Blog | 0

אחרי פתיחה תערוכת “אי’ מקום כבודו”. בנושא: חיפוש בכבוד השם יתברך חיפוש באמנות הוא ענף של חיפוש הנדרש מכל אדם בכל עת ובכל שעה. בחינת בכל דרכיך דעהו (משלי ג’:ו’). שאין רגע שאדם פנוי מחיוב לדעת את השם ית’ ברגע … Continued

וידעת היום והשבת אל לבבך

posted in: Blog | 0

וידעת היום והשבת אל לבבך כי השם הוא הא-קים בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד (דברים ד’:ל”ט). אמרו בעלי המוסר שפסוק זה מתאר בצמצום עיקר עבודת היהודי בעולמו. א’: ידיעת השם, שכולל כל התורה . וב’: והשבת אל לבבך, שאין … Continued

תפילה עם בטחון

posted in: Blog | 0

נראה לי להגדיר שיש שתי דרכים בתפילה, ונאמר ונקרא הדרך הראשון: תפילה נטול בטחון, ודרך השני’: תפילה עם בטחון תפילה נטול בטחון, היינו שאתה מדבר ומבקש לפני המלך הקדוש, רם ונישא, ואין לך שום הבטחה כלל שבקשתך יהא לרצון ולפיוס … Continued

קצת נקודות על עניין סוד הצמצום, בעה”י

posted in: Blog | 0

עיין דברי המפורסמים בעץ חיים דרוש עיגולים ויושר שער א’ ענף ב’ מהדורא תנינא דף י”ב ט”ג. ובאוצרות חיים שער העיגולים דרוש אדם קדמון דף א ע”א: דע כי תחילת הכל הי’ כל המציאות אור פשוט, ונקרא אי”ן סו”ף וכו’ … Continued

הקבצן

posted in: Blog | 0

I am a collector. When I was young I collected postage stamps. Now that I have become frum I collect tzitzit strings. When I see detached strings on the ground I collect them and bring them to geniza so that … Continued

והוי דן את כל האדם לכף זכות

posted in: Blog | 0

גדול  חיוב ותועלת לדן לכף זכות אין לשער. וכמו דאיתא באבות (א’:ו’) והוי דן את כל האדם לכף זכות. וכתב  בעל החפץ חיים זצוק”ל בספר שמירת הלשון: “והנה לפי רוב הרגלו של אדם לדון לכף זכות, כן יתמעט ממנו עוון … Continued

Hope in Hashem

posted in: Blog | 0

The Sitre-Achre’s main weapon is illusion. He truly has no power, for only Hashem has any power. Yet Hashem gave the Sitre-Achre an illusionary power; that is, the power of illusion, in order to enable free-will. The main place of … Continued

לאחוז בשתי הקצוות

posted in: Blog | 0

נלע”ד שבכדי להצליח בעבודת השם (ואין הצלחה בחיים חוץ מהצלחה בעבודת השם ית’) שאדם צריך לאחוז בשתי הקצוות בכל עניני העבודה והיינו כגון בשכל: אשם צריך להיות בעל שכל גדול, ולהתעצם מאוד מאוד להכיר בשכלו בכל חלקי התורה הקדושה, ולכסוף … Continued

סוד החיים היא חיבור

posted in: Blog | 0

סוד החיים היא חיבור, התחברות והתקשרות לתכלית הנעלה, לשורש השורשים, לעצם העצמות, להקב”ה, חי העולמים. יש חיבור לתורה, חיבור לצדיקים, וכלו אחד, כולו חיבור לאחד המיוחד, מלך מלכי המלכים, הקב”ה. יש לחבר דרך תפילה ויש לחבר דרך שיחה עם חברים, … Continued

1 2 3 4 5 6 22