מוצאי שבת הגדול, תשע”ט

עיקר הרע הוא ניסיון לבחינת כפירה. והיינו שאדם מבחין במציאות שרע לו, ואפילו במציאות שעל פי התורה הק’ היא נקרא רע, וכולם שיש להם שכל ישר קוראים למציאות זו בשם רע, מ”מ עיקר של מציאות זו באה מהשגחה לבחן את האדם בענייני אמונה וכפירה. כי המאמין האמתי מבין שהכל טוב. כי השם הוא טוב ומטיב, ובשורש כל דבר אין שום רע כלל, אלא טוב רצוף ונצחי. שכמו שהי’ רק טוב קודם שנברא העולם שהי’ רק הוא ית’ לבדו, וכן אחרי הכל ימלוך נורא, כולו טוב, כמו כן עכשיו, כולו טוב, אלא שיש הסתר והעלמות, והשתלשלות לקליפות לצורך בחירה ועבודה ותיקון. אבל בעצם אין שום רע בעצם, רק עבודה לברך על הרע כמו שמברך על הטוב. והיינו לראות את הרע במבט אמתי שהוא רק הסתרת האמת שכולו טוב.

ועיקר הרע לא בא אלא לנסות את האדם בדביקותו באמונה שהכל נובע מן הק-ל הטוב ומטיב לכל. בחינת מה תתהלל ברעה הגיבור חסד ק-ל כל היום. (תהלים נ”ב:ג’) לנסות להחליש ולפגום אמונתו שהכל בשליטה ובהשגחה. ושהכל לטובתו. שאמונה זו עיקר חיות והצלחת אדם. לכן הסטרא אחרא לוחם חזק כנגד האמונה ורוצה להלביש כל דבר בצורה שירגיש האדם שרע לו. כדי שיפול מן האמונה ודביקות שלו עם הקב”ה.

נמצא שכשעומד בניסיון. שבא עליו דברים רעים. ובכ”ז הוא עומד ומתחזק באמונתו. שכל זה לא בא אלא מן האדון היחיד ב”ה, הטוב ומטיב בתכלית. שלא בא אלא לנסות אותו, לגדלו ולתקנו ולקרב אותו אליו ית’. לטובתו לכאן ולנצח. אם כך, שמבין שהוא ניסיון האמונה, ועומד ומתחזק ועומד במבחן. נמצא שזה ממש טוב מאוד. כי על ידי הרע דוקא בא לידי טוב יותר נעלה. שלא הי’ מגיע לטוב כזה בלא ניסיון הרע. והבן זה היטב.

ואיך מגיעים למידה זו, לראות את הרע בתוך אמונה. אלא כנגד הסטרא אחרא יש תורה, כי על ידי דעת אמתי מבין שאין שום רע בעצם. כי רע הוא רק במקרה ולא בעצם. כי עומד להתבטל.  וכל שעומד להתבטל כבטל דמי. כמש”כ לא ירעו ולא ישחיתו וכו’ (ישעיהו י”א:ט’), ויתגלה האמת שהכל, הי’ הוה ויהי’ רק טוב הוא. וזהו כי מלאה הארץ דעה את השם וכו’ (שם). ובחוזק הדעת יכול לעמוד באמונתו והרע לא יחליש את אמונתו, ויוסיף אמונה על אמונתו.

וזה לא אומר שיקרא לרע טוב ולא יבחין בין רע לטוב, חלילה. כי כל תיקון האדם והעולם תלוי בזה שיבחין בין טוב לרע ויברר הטוב מן הרע בכל מצב. אלא הלימוד כאן הוא להבין שעיקר סיבת הרע שאדם פוגש הוא מהשגחה עליונה לנסות אותו בענייני אמונה. ואמנם, צריך דעת חזקה מאוד, דעת היינו חיבור להקב”ה ולתורתו, כדי לצאת מתחבולות הסטרא אחרא בזה. מ”מ יש סייעתא דשמיא מרובה לכל הבאים להתחזק באמונה טהורה.

featured image:

בס”ד

(בסייעתא דשמיא)

With the help of Heaven

Oil on canvas

ציור שמן על קנבס

תשס”ח

60 x 70 cm.