יישוב הדעת

posted in: Blog | 0

אפשר לבאר בקיצור נמרץ שחזרתי בתשובה נבע מזה שהייתי מיישב את דעתי על ידי עסק הציור, שהשתמשתי בציור לברוח מן הבילבול הדעת הגדול השורה בעולם כ“כ בדורות אלו, והייתי מחפש מאוד להמלט נפשי מכל הבלבול, מאוד הייתי מחפש איה מקום … Continued

Start with G-d

posted in: Blog | 0

There is a vast difference between one who serves Hashem, Yisborach starting from the understanding of פירוד, separation; that he is here below and Hashem is infinitely High Above, and always I must start to try to connect myself to … Continued

חיזוק באמונה בעצמו

posted in: Blog | 0

יום ד‘, סדר ראה, תשע“ו אין לנצח הסטרא אחרא אלא בבטחון ואמונה שלמה. כי אין מקום לספק. דספ“ק הוא עמל“ק. וצריך למחוק, כי המלחם מלחמת חיים בשביל שכינת עוזנו, בשביל נצחון קומת הקדושה, מלחמת השם. והשם אתו בלי שום ספק, … Continued

In the image of Hashem Yisborach

posted in: Blog | 0

יום תענית אסתר, תשס”ט Let us agree that P. Picasso was a genius, even a big genius. But what did he teach the world? He taught that it is perfectly fine for a human being to behave like a rhinoceros, … Continued

יבין דרכי השם

posted in: Blog | 0

אדם חושב מתוך שהוא מתקדם באמת בעבודת השם, בחסדיו ית‘, שהוא כבר במדרגה ההוא שהוא עכשיו מתנהג כן. ובאמת אע“פ שהוא אכן קנה מידה זו באיזה קנין אמיתית, ובעז“ה הוא ימשיך לנהוג כן, ולקנות המידה בשלמות, מ“מ מה שהוא מתנהג … Continued

Seeing Hashgacha-Pratit

posted in: Blog | 0

  Thesis: Hashem Yisborach is supervising our every movement, personally, with total love, every moment of our lives. There is not a moment or place in all that we know of existence where He is not intimately involved in directing … Continued

תפילה הגון בקשת רחמים על כלל ישראל

posted in: Blog | 0

תפילה הגון, בס“ד, בקשת רחמים על כלל ישראל. אשריו מי שרגיל בה כל יום, לענ“ד יהי רצון מלפניך יאו“א שתרחם על כל ישראל עמך בכלל ובפרט לנר“ן ח“י כל מי שהייתי רגיל אי פעם להתפלל עליהם וכל מי שהתפללתי עליהם … Continued

We have to stop lying to ourselves

posted in: Blog | 0

We have to stop lying to ourselves. Step by step. First, stop lying so much. Next, stop lying a little more, etc. We don’t have to be so afraid not to lie. We’re afraid because we glimpse the truth, that … Continued

posted in: Blog | 0

A person gains a great amount of inner peace from understanding that the essential thing that is asked of him at any moment is to recognize that Hashem is in absolute control of everything. There are an awesome amount of decisions that … Continued

Emunat Tzaddikim

posted in: Blog | 0

I will, with Hashem’s constant help embark upon the subject of Emunat Chachamim, Emunat Tzaddikim. The possuk says: והאמינו בהשם ובמשה עבדו. A second possuk says: ויאמינו בך לעולם There is an apparently surprising element here. Be it that one must believe in Hashem. That is, since our minds cannot grasp Hashem, … Continued

1 2 3 4 5 6 7 16