posted in: Blog | 0

ציור הוא ודאי בחינת מדמה, ואינו שֵֹכל. אפילן ציור של שם הוי’, ב”ה, אפילו במחשבה, אינו אלא מן המדמה ואין השכל עצמו, אם אמנם מחובר להשכל, ומשמש את השכל למען מטרה הק’. וזה עבודת בציור שהיא כתפילה, לקדש המדמה. כי … Continued

לשמוע לקול רועה הנאמן

posted in: Blog | 0

היום אם בקלו תשמעו (תהלים צ”ה:ז’), ולימדנו חז”ל בגמ’ סנהדרין צ”ח. דכן השיב משיח לרבי יהושע בן לוי שיבא היום אם בקולו תשמעו. והיכן שומעים קול שלו ית’? ודאי קול השם בכח קול השם בהדר וכו’ (שם כ”ט:ה’) נמצא אצל … Continued

וישלח יעקב מלאכים

posted in: Blog | 0

מלאכים ממש (בראשית רבה ע”ה:ד’, מובא בפרש”י ז”ל). ואנו בעניותנו, זרע יעקב אבינו, האם שולחים מלאכים? ואם אכן שולחים, אבל בדעת ובכוונה שולחים? ואם אין לנו השגה בזה, אבל היכן אנו עומדים כלפי השגה בזה? והיינו, האם רוצים לדעת? חושבים … Continued

ענוה

posted in: Blog | 0

כי אחד מקנייני התורה הוא ענוה, שהתורה נמשל למים, ויורד למקום הנמוך ביותר, וא”א לקנותה אלא מי שמשפיל את עצמו עלי’, ועושה את עצמו בחינת במדבר, וממדבר מתנה וכו וכל דברי תורה הם בבחינה זה של שפלות וענוה, ורק מי … Continued

The artworks of David Baruch Wolk

posted in: Blog | 0

 The artworks of David Baruch Wolk: The artist’s pencil drawings seem to depict fragments of words descending into this chaotic world. He infers a deep mystery in the Hebrew letters by breaking them up into almost indecipherable components. Words are … Continued

תורת הרמז

posted in: Blog | 0

תורת הרמז. ענינו הוא שאדם רוצה לדעת סוד השגחת ה”י עליו, והיינו להבין ולהשכיל השגחת השם, כמו מי שרוצה מַפָה לדעת איך להגיע למקום חפצו. כי השגחת השם על האדם היא תמונה* שלמה נפלאה מאוד, בדיוק מבהיל כל פרט ופרט … Continued

חד גדיא

posted in: Blog | 0

רמזי מעשיות                                       חד גדיא    ציור עפ”י המבואר בפירוש הגר”א זי”ע. עיין עליו עם ביוארים של הרב שלמה ברעוודה זצ”ל  אותיות חד גדיא שחור. עפ”י מדרש מובא באב”ן שלמה (על פירוש הגר”א על חד גדיא) דף קפ”ח עשו איש … Continued

כל הבריאה היא בחינת כלי ואור

posted in: Blog | 0

דע שכל הבריאה כולו הוא בענין שלי כלי ואור, ואין דבר בכלל או בפרט שאין לו את שתי בחינות אלו: כלי ואור, בחינת זכר ונקבה, בחינת נשמה וגוף, וכו כי הוא הי’ והוא הווה וכו’ והוא אחד ואין שני. שהקב”ה … Continued

התנתק כדי להתמקד

posted in: Blog | 0

אדם רחוק מתורה ומצוות הוא רואה מעשה השם ית’ תמיד לפניו, כי כן, הכל מעשיו ית’. אלא הוא לא מבחין, ששכלו לא תופס שיש פועל נשגב וקדוש שעומד אחרי המעשים, מראה הנפלאה שהוא מחווה והתורה שגלה לנו ה”י, היא צמצומים, … Continued

מאין יבוא לי כח לעמוד בפרץ

posted in: Blog | 0

אמרתי לפני הא-קים. גם את זה (הרבי מליובאוויטש, ז”ל) ראוי לי לשמוע לכל הגה שלו, להאמין ודאי, ולדייק ולדקדק ולפשוט מדבריו וכו’. אלא שאין לי כח לזה, אלא רק לציית קצת כמו שאני עושה, מן הצד. ולא טוב מצב זה. … Continued

1 2 3 4 23