הקב”ה בעולם–הסתר וגלוי

posted in: Blog | 0

יום ו’ תזריע, תשע”ט. העולם מכסה אמת מציאות הקב”ה , מ”מ גם מגלה מלכותו ית’. כי אליבא דאמת ודאי אין עוד מלבדו כלל. וכמו שמקודם בריאת העולם הי’ הוא ית’ לבדו. כמו כן ממש השתא משנבראה העולם. אלא העולם מעלים … Continued

ירידה תכלית עליה

posted in: Blog | 0

לימדו לן צדיקים ז”ל שיש מושג  של ירידה תכלית העלי’. שאדם נמצא בירידה רוחני אין לא לדאוג כי תכלית הירידה היא לעלות מננו אח”כ.  ועוד שבלא הירידה א”א לעלות. ויש לתן טעם בדבר, איך הירידה היא לצורך העלי’ ואיך היא … Continued

אשרי תמימי דרך

posted in: Blog | 0

נכון אני “כותב” דברים עמוקים ונעלמים בדרך מופשט בתוך אמנות שלי, מורכבים באופנים שונים וכו’ שא”א לתאר בכתב אפילו מקצת מן הפשט של דברים שאני עושה בהם, והיינו אפילו בשטח האמנותי לבד, שהוא “פשט” התמונות, אפילו בשטח זה, יכול אני … Continued

truth and illusion

posted in: Blog | 0

The truth doesn’t change. No matter what people will do with it. Disguise it. Cover it. Distort it, etc. it cannot be changed and will always remain pure and untouched. Rather, hidden, not seen in the world, not apparent, etc. … Continued

אלו ואלו דברי א-קים חיים

posted in: Blog | 0

עובדה דיש לבן אדם מניעות מדבקות לעבודת השם ומהשגת אמונה ביתר שלמו על ידי מחלוקות בין החכמים ובין הצדיקים. ושכלו של אדם קטן מדי ואינו משיג עומק נקודות המחלוקת, לכן נשאר עם שכלו הקטן ואינו יכול ליישב הדבר בדעתו, ואלא … Continued

heresy in the divinity of th Torah

posted in: Blog | 0

Hashem Yerachem, it seems that there is some kind of proposition in the world that one can consider that he believes in HaKadosh Baruch Hu; that is, that he understands that there is a Creator and that all stems from … Continued

עבודת ציור עם אמונה

posted in: Blog | 0

לא מקבלים שכר בעולם הזה על הכישרון והרוחניות שבדבר שבקדושה (כאן אני מדבר על עבודת אמנות ציורים שלי) שהוא מתת א-קים ושייך לעולם האמת. אלא מקבלים רק על הביטול זמן, כמו בשכר מלמד תורה , והיינו רק על ההשקעה. לפי … Continued

עבודת הברורים

posted in: Blog | 0

אחרי פתיחה תערוכת “אי’ מקום כבודו”. בנושא: חיפוש בכבוד השם יתברך חיפוש באמנות הוא ענף של חיפוש הנדרש מכל אדם בכל עת ובכל שעה. בחינת בכל דרכיך דעהו (משלי ג’:ו’). שאין רגע שאדם פנוי מחיוב לדעת את השם ית’ ברגע … Continued

וידעת היום והשבת אל לבבך

posted in: Blog | 0

וידעת היום והשבת אל לבבך כי השם הוא הא-קים בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד (דברים ד’:ל”ט). אמרו בעלי המוסר שפסוק זה מתאר בצמצום עיקר עבודת היהודי בעולמו. א’: ידיעת השם, שכולל כל התורה . וב’: והשבת אל לבבך, שאין … Continued

תפילה עם בטחון

posted in: Blog | 0

נראה לי להגדיר שיש שתי דרכים בתפילה, ונאמר ונקרא הדרך הראשון: תפילה נטול בטחון, ודרך השני’: תפילה עם בטחון תפילה נטול בטחון, היינו שאתה מדבר ומבקש לפני המלך הקדוש, רם ונישא, ואין לך שום הבטחה כלל שבקשתך יהא לרצון ולפיוס … Continued

1 2 3 4 20