הבורא עצמו

posted in: Blog | 0

יש כמה דרכים שיהודי דורך בהם למלאות חיוביו. אלא שפשוט שצד השווה בכולם זה הבורא ית’ עצמו. שאין דבר מוטל על יהודי (ובאמת על כל בני אנוש) שאין לו קשר לבורא ית’. לכן פשוט ביותר לכל בעל שכל שעיקר המוצק … Continued

חכמה באמת

posted in: Blog | 0

טוב להרגיל את עצמו להכרה שנסמך על הש”י לגמרי, והיינו שאין לו שום סמיכה, שום יציבות כלל. רק שהקב”ה מקיים ומחי’ אותו, וכל מה שהוא רוצה ושהוא צריך לעשות, הוא זקוק כליל לסמיכת ותמיכת הש”י. שאין יכול לעזור לעצמו מאומה, … Continued

לדעת אמת

posted in: Blog | 0

לדעת אמת , ללון בנקודת האמת, לקשר אמת שבלבו לשכלו. למצוא דרך האמת, וכל שביל המוביל אליו. לתפוס בכל חוט הנמשך מן האמת. להפוך כל גלל חשוד לך ששמא מתחתיו אמת. כי כתב רבינו ז”ל בספר המידות כי הסתרה בא … Continued

דרך ישר

posted in: Blog | 0

יש דרך ישר וקרוב לפני האדם ואם הוא פוסע בדרך זה אז הוא מגיע ישר למקום חפצו. וזה הבחינה המובא בפרש”י ז”ל, בתחילת חומש במדבר, שרצה הקב”ה להכניס את בני ישראל לארץ ישראל בשלושה ימים ישר מהר סיני, ומיהר להם … Continued

ים המדמה

posted in: Blog | 0

ליקוטי הל’ הל שליחין ה’,א’ בא”ד כי עיקר האמונה שהיא כלל התורה היא ע”י בירור המדמה כנ”ל ומדמה הוא בחינת שליח כי המדמה הוא שליח השכל. כי השכל רחוק מכל ידיעות הגשמיות רק ע”י המדמה שהוא כח של השכל עי”ז … Continued

posted in: Blog | 0

ציור הוא ודאי בחינת מדמה, ואינו שֵֹכל. אפילן ציור של שם הוי’, ב”ה, אפילו במחשבה, אינו אלא מן המדמה ואין השכל עצמו, אם אמנם מחובר להשכל, ומשמש את השכל למען מטרה הק’. וזה עבודת בציור שהיא כתפילה, לקדש המדמה. כי … Continued

לשמוע לקול רועה הנאמן

posted in: Blog | 0

היום אם בקלו תשמעו (תהלים צ”ה:ז’), ולימדנו חז”ל בגמ’ סנהדרין צ”ח. דכן השיב משיח לרבי יהושע בן לוי שיבא היום אם בקולו תשמעו. והיכן שומעים קול שלו ית’? ודאי קול השם בכח קול השם בהדר וכו’ (שם כ”ט:ה’) נמצא אצל … Continued

וישלח יעקב מלאכים

posted in: Blog | 0

מלאכים ממש (בראשית רבה ע”ה:ד’, מובא בפרש”י ז”ל). ואנו בעניותנו, זרע יעקב אבינו, האם שולחים מלאכים? ואם אכן שולחים, אבל בדעת ובכוונה שולחים? ואם אין לנו השגה בזה, אבל היכן אנו עומדים כלפי השגה בזה? והיינו, האם רוצים לדעת? חושבים … Continued

ענוה

posted in: Blog | 0

כי אחד מקנייני התורה הוא ענוה, שהתורה נמשל למים, ויורד למקום הנמוך ביותר, וא”א לקנותה אלא מי שמשפיל את עצמו עלי’, ועושה את עצמו בחינת במדבר, וממדבר מתנה וכו וכל דברי תורה הם בבחינה זה של שפלות וענוה, ורק מי … Continued

The artworks of David Baruch Wolk

posted in: Blog | 0

 The artworks of David Baruch Wolk: The artist’s pencil drawings seem to depict fragments of words descending into this chaotic world. He infers a deep mystery in the Hebrew letters by breaking them up into almost indecipherable components. Words are … Continued

1 2 3 4 24