הבורא עצמו

יש כמה דרכים שיהודי דורך בהם למלאות חיוביו. אלא שפשוט שצד השווה בכולם זה הבורא ית’ עצמו. שאין דבר מוטל על יהודי (ובאמת על כל בני אנוש) שאין לו קשר לבורא ית’. לכן פשוט ביותר לכל בעל שכל שעיקר המוצק מן הכל הוא לוודא לעצמו שכל דרכיו הם קשורים ישר אל מקור הכל, ב”ה לכאורה, […]

חכמה באמת

טוב להרגיל את עצמו להכרה שנסמך על הש”י לגמרי, והיינו שאין לו שום סמיכה, שום יציבות כלל. רק שהקב”ה מקיים ומחי’ אותו, וכל מה שהוא רוצה ושהוא צריך לעשות, הוא זקוק כליל לסמיכת ותמיכת הש”י. שאין יכול לעזור לעצמו מאומה, באמת וצריך לחיות בהכרה זו, ואז יהי’ טוב לו. לחיות בהכרה זו ישחרר אותו לפעול […]

לדעת אמת

לדעת אמת , ללון בנקודת האמת, לקשר אמת שבלבו לשכלו. למצוא דרך האמת, וכל שביל המוביל אליו. לתפוס בכל חוט הנמשך מן האמת. להפוך כל גלל חשוד לך ששמא מתחתיו אמת. כי כתב רבינו ז”ל בספר המידות כי הסתרה בא מכפירה. הסתרה, היינו הסתרת האמת. ומזה שאמונה, שהיא הפך של כפירה, היא מה שמגלה את […]

דרך ישר

יש דרך ישר וקרוב לפני האדם ואם הוא פוסע בדרך זה אז הוא מגיע ישר למקום חפצו. וזה הבחינה המובא בפרש”י ז”ל, בתחילת חומש במדבר, שרצה הקב”ה להכניס את בני ישראל לארץ ישראל בשלושה ימים ישר מהר סיני, ומיהר להם הדרך וכו’ עיי”ש. דרך זה הוא דרך אמונה פשוטה, והוא דרך תמימות, בחינת “אני –ל […]

ים המדמה

ליקוטי הל’ הל שליחין ה’,א’ בא”ד כי עיקר האמונה שהיא כלל התורה היא ע”י בירור המדמה כנ”ל ומדמה הוא בחינת שליח כי המדמה הוא שליח השכל. כי השכל רחוק מכל ידיעות הגשמיות רק ע”י המדמה שהוא כח של השכל עי”ז מגיע לשכל ידיעות תוארי הגשמיות. וע”כ שם  בבחי’ המדמה שם עיקר הבחירה, וכו’ עייש. דברי […]

ציור הוא ודאי בחינת מדמה, ואינו שֵֹכל. אפילן ציור של שם הוי’, ב”ה, אפילו במחשבה, אינו אלא מן המדמה ואין השכל עצמו, אם אמנם מחובר להשכל, ומשמש את השכל למען מטרה הק’. וזה עבודת בציור שהיא כתפילה, לקדש המדמה. כי התורה לבד היא השכל אבל התפילה היא בחינת מדמה ומשמש את התורה כי עיקר תפילה […]

לשמוע לקול רועה הנאמן

היום אם בקלו תשמעו (תהלים צ”ה:ז’), ולימדנו חז”ל בגמ’ סנהדרין צ”ח. דכן השיב משיח לרבי יהושע בן לוי שיבא היום אם בקולו תשמעו. והיכן שומעים קול שלו ית’? ודאי קול השם בכח קול השם בהדר וכו’ (שם כ”ט:ה’) נמצא אצל גדולי ישראל האמתיים הנקראים רועים, שהם רועים ומנהגים את העם לטוב, לתכלית האמת. והנהגת הרועה […]

וישלח יעקב מלאכים

מלאכים ממש (בראשית רבה ע”ה:ד’, מובא בפרש”י ז”ל). ואנו בעניותנו, זרע יעקב אבינו, האם שולחים מלאכים? ואם אכן שולחים, אבל בדעת ובכוונה שולחים? ואם אין לנו השגה בזה, אבל היכן אנו עומדים כלפי השגה בזה? והיינו, האם רוצים לדעת? חושבים ששייך לנו לדעת? או שמא אומרים בלבנו: לא יודעים, לא עומדים לדעת, אז לכן עדיף […]

ענוה

כי אחד מקנייני התורה הוא ענוה, שהתורה נמשל למים, ויורד למקום הנמוך ביותר, וא”א לקנותה אלא מי שמשפיל את עצמו עלי’, ועושה את עצמו בחינת במדבר, וממדבר מתנה וכו וכל דברי תורה הם בבחינה זה של שפלות וענוה, ורק מי שיריק את עצמו מכל ויעשה את עצמו כמדמר שלא גודל בו דבר ואי אפשר לחיות […]

The artworks of David Baruch Wolk

 The artworks of David Baruch Wolk: The artist’s pencil drawings seem to depict fragments of words descending into this chaotic world. He infers a deep mystery in the Hebrew letters by breaking them up into almost indecipherable components. Words are hard to make out visually, as an indication that understanding what is written requires great […]