היום אם בקלו תשמעו (תהלים צ”ה:ז’), ולימדנו חז”ל בגמ’ סנהדרין צ”ח. דכן השיב משיח לרבי יהושע בן לוי שיבא היום אם בקולו תשמעו. והיכן שומעים קול שלו ית’? ודאי קול השם בכח קול השם בהדר וכו’ (שם כ”ט:ה’) נמצא אצל גדולי ישראל האמתיים הנקראים רועים, שהם רועים ומנהגים את העם לטוב, לתכלית האמת. והנהגת הרועה היא בקולו, כידוע. וכן אומר הפסוק (משלי י’:כ”א) שפתי צדיק ירעו רבים, ובמצודות דוד שם: ירעו רבים-רבים אוכלים מפרי שפתיו כי יורה להם הדרך אשר ילכו בה לטוב להם. ע”כ. ופשיטא דצאן קדושים דלא שומעים לקול הרועה שלהם, פשיטא דאין להם תקווה להגיע לטוב שלהם

אז צריך השקעה רבה להכיר היטב קול המנהיג, הרועה האמתי השייך לו, וכל הצלחת חייו תלוי בזה, שהצלחה באמת בחיים היא בחינת ביאת משיח, הגאולה הפרטי שלו, שהוא תלוי ב’היום אם בקלו תשמעו

רבים הבחינות יש לשמיעת קול רועה האמתי, מחיצון לפנימי, דרגא בתר דרגא, והצלחתו הנצחי תלוי בזה דהולך מדרגא לדרגא בבחינות האזנה לקול רועה הנאמן האמתי. ועיקר הצלחה בזה הוא להבין שעדיין לא שמע היטב לקולו, אחרת הי’ כבר נגאל. אלא כל שמרבה להאזין ולשמוע להכיר קולו וכל מה שמרומז לו מדבריו הקדושים, שוב להכיר דודאי עדיין לא התחיל באמת לשמוע ולציית לקול ולדיבור של הצדיק האמת, שעדיין מחשיב את הצדיק בהשוואה לעצמו, ולא מכיר את מעלתו באמת. וכן צריך לילך בדרך זה, להעמיק ולהכיר כמה רחוק הוא עדיין מלתפוס דברי הא-קים חיים של צדיק האמת, הרועה נאמן שמטפל ומגדל אותו ומביא אותו לחיי נצח

אם אמנם מקצת האזנה איכה וטוב מאוד היא, ואין להתייאש מראיית אמיתת פחיתות מדרגתו, מ”מ גם לא להתייאש מיכולתו להקשיב טפי, לקלוט טפי, לבטל דעתו לדעת צדיק האמת טפי, וישועת השם כהרף עין, ודי השתא הארה זו

selected image:

א-קים זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע 

(תהלים נ’:כ”ג)

He who offers acknowledgment honors Me in truth, and to him who bases his way of life thereon, I shall show him the salvation of G-d.

(Tehillim 50:23)

Oil on canvas

ציור שמן על קנבס

תש”פ

60 cm. x 50 cm.