מלאכים ממש (בראשית רבה ע”ה:ד’, מובא בפרש”י ז”ל). ואנו בעניותנו, זרע יעקב אבינו, האם שולחים מלאכים? ואם אכן שולחים, אבל בדעת ובכוונה שולחים? ואם אין לנו השגה בזה, אבל היכן אנו עומדים כלפי השגה בזה? והיינו, האם רוצים לדעת? חושבים ששייך לנו לדעת? או שמא אומרים בלבנו: לא יודעים, לא עומדים לדעת, אז לכן עדיף לשכוח כל הענין. נהי’ מציאותי, מוצג רגל ארצה

אבל וראשו מגיע השמימה כתיב

ויש לדייק. השמימה, עם ה”א הידיעה, שמים המיוחד, שמים הידועה לו. ומהיכן ידע

אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה (משלי ב’:ד’)  ובמדרש: אם תבקשנה ככסף – אם אין אתה הולך אחריה, אף היא אינה באה אחריך (מדרש). ובמלבי”ם:  בקשת הכסף הוא על ידי מסחר, שמרויח במסחרו או במעשה ידיו, וחפישת המטמונים הוא על ידי חפירה במעמקי האדמה או במצולות ים, ונמשל בקשת הכסף הוא על שמחליף ונותן כל תאות העולם הזה בעבור החכמה, ונמשל חפישת המטמונים הוא היגיעה שמתיגע להעמיק בדברי החכמה העמוקים להוציא הפנינים הצפונים במצולותיה וסתרי תורה ותושיה

אם מתחיל בזה שאתה מֵעם קדוש, ממילה אתה גם קדוש. כי באמת כן, אתה קדוש, אבל בדעתך אולי אתה לא חושב כן. לכן לא מצפה לדעת על המלאכים שאתה שולח. אבל אם אתה מכיר שאתה קדוש בעצם, אז לא מתייאש לחפש את עצמך

featured image:

עבדו את השם בשמחה באו לפניו ברננה

(תהלים ק’:ב’)

Serve Hashem in joy, come before Him in song

(Tehillim 100:2)

Oil on canvas

ציור שמן על קנבס

תש”פ

80 cm. x 120 cm.