דע שכל הבריאה כולו הוא בענין שלי כלי ואור, ואין דבר בכלל או בפרט שאין לו את שתי בחינות אלו: כלי ואור, בחינת זכר ונקבה, בחינת נשמה וגוף, וכו

כי הוא הי’ והוא הווה וכו’ והוא אחד ואין שני. שהקב”ה הוא אחד באחדות גמור, ואין שני לו, אין עוד מלבדו. אבל אחרי שהוא ית’ ברא עולם, והוא ית’ צמצם את אורו וברא חלל פנוי וכו’ שיהי’ אפשרות כביכול לברוא עולם, והיינו דבר נפרד ממנו ית’ כביכול, מאז, יש בחינת שניים, עכשיו יש בורא ויש נברא. מעתה, שיש בריאה, כל הבריאה היא בבחינה זו של שניים, של אור וכלי, נשמה וגוף, זכר ונקבה, וכו’ וכנ”ל

וזהו: שניים מי יודע? שני לוחות הברית. לוחות הברית בחינת תורה, שממנה נבראה העולם, כמו דאיתא: אסתכל באוריתא וברא עלמא (זהר, תרומה קס”א.). שהעולם, הנברא מן התורה, שהיא בחינת חכמת השם ית’, היא בחינת שנים

*

פשוט שהנשמה, שממלאה את הגוף, שצריך לשלוט עליו. והיינו שתפקיד אדם להמליך נשמתו על גופו, שהגוף נכניע וישתעבד רצונו לרצון נשמתו, ולא ח”ו שיהי’ ההפך, שהנשמה יבטל רצונה כלפי רצון הגוף רחמ”ל. ולא מיבעיא שהנשמה צריך לשלוט, אלא תפקידה נמי לזכך את הגוף, לעשות את הגוף נמי רוחני

וכמו שהנשמה, בחינת אור, ממלאה את הגוף, בחינת כלי. כמו כן האדם בכללותו, והיינו נשמתו וגופו כאחד, נמצא בתוך הכלי שלו, הנקרא עולם, ותפקידו לשלוט על העולם ולזכך אותו. כי כלפי העולם האדם נחשב בחינת אור, והעולם בחינת כלי, כי האדם ניתן בתוך העולם כדי לתקנו. וזהו: ויקח ה”א את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה (בראשית ב’:ט”ו

והיינו כמו שתפקיד אדם הוא לתקן ולזכך את עצמו, שאור נשמתו יחדור ויזכך את גופו עד שהוא גם בחינת אור. כמו כן תפקיד אדם בעולמו לתקן וזכך העולם, עד שהוא מלא אור השם ית

*

לכן כשמסתכל אדם על עולמו ורואה שאינו מלאה אור כמו שצריך, ראוי לו לתלות החסרון בעצמו, שעדיין לא זיכך את העולם, שזה תפקידו

וכן, כשמסתכל אדם בביתו, ויש לו חולי בבית רחמ”ל או שאר דברים אינם מתוקנים, יש לתלות חושך זה בעצמו, שאינו מאיר ומזכך את הכלי שלו כמו שצריך

אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו (עבודה זרה ג.), ולא מבקש ממנו דבר מופלא ממנו. אלא תמיד מעמידו במצב דבעי תיקון. וזה תפקידו, להסתכל על תמונת החיים שהוא מונח בה, שתמונת חיים זה חלקו, זה כלי שלו, שעליו לתקן ולזכך. ומצוה גוררת מצוה (אבות ד’:ב’) והבא ליטהר מסייעין אותו (יומא ל”ט

featured image:

זכרון מירון 2

Memory of Meron 2

Oil on canvas

ציור שמן על קנבס

תשע”ט

80 cm. x 120 cm.