מה תקנה יש לרחוק מהשם ית’, מן התורה? אדם שחי כל חייו, עשרות עשרות שנים, ולא זכה עדיין לאמונה, למצוות, לחשוב ולהתנהג כדעת תורה? מה תקוותו, מה תקנתו

נ”ל, דהנה, מבארים המפרשים בגמ’ סוכה (נ”ב. ד”ה דרש רבי יחודה לעתיד לבא מביאו הקדושה ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני צדיקים ובפני רשעים וכו’, עיי”ש) שהרשעים הם לא התחילו כלל, אפילו פסיעה קטנה, בכיוון הטוב, אלא כל מעשיהם בחושך. שיש מחיצה שאדם צריך לעבור, על ידי אמונה, וכשעובר המחיצה אז הכל אחרת, שמתחיל לעבוד את השם ית’. אז יש עוד מחיצה ועוד מחיצה, וזה מהלך עבודת השם, לשבור עוד מחיצה ועוד מחיצה, לעלות עוד מדרגה ועוד מדרגה. אבל הרשע אפילה מחיצה ראשונה לא שבר. וכאילו עדיין לא נולד

אבל נ”ל, שמ”מ אין מציאות של פנימיות הרשע כמדבר שממה לגמרי, אלא שיש לו מלחמת פנימית על עניני קדושה ועל אמונה. לכן אמרו ז”ל שהרשעים מלאים חרטות (עיין שבט מוסר כ”ה, וראשית חכמה, שער היראה פרק ג’). שנוגע ללבם עניני אמונה ודעת, קצת כמו הצדיקים. אלא שלא מוצאים אומץ בנפשם לעשות מעשה חשוב ושובר מחיצה הראשונה. וכל מלחמתם לטובה נשאר בלי תוצאות, כאילו לא נולד עדיין, כנ”ל

אבל כשעושים מעשה. אפילו בגיל מבוגר מאוד. ועושים פסיעה הראשונה.  אז, שוב כל מלחמותיהם של כל ימי חייהם. כל הרהוריהם שרצו לעשות טוב, לעשות למען השם. כל חרטותיהם על בחירתם הרע. עכשיו, כששוברים המחיצה באמת. וקופצים על ידי אמונה לצד השני, לצד של האמת. אז כל מלחמותיהם עכשיו נחשבים למפרע. כל הרהור טוב מצטרף, חוזר ומאיר. ואין מחשבה ותנועה טובה שחשבו ועשו כל ימיהם שנאבד, אלא הכל נצטרף. ונולד כאדם הראשון, בקומה שלמה. ולא כתינוק קטן, ריק ממצוות. אלא כאדם מלא, אם מה בידו שיכול להיכנס לפלטרין ולבא לפני המלך

ויהי רצון שיתעוררו כל הרחוקים מעם סגולה, ובאו כולם בברית יחד…נעשה ונשמע יאמרו כאחד

featured image:

יערוף כמטר לקחי

(מיוסד על פי’ הגר”א ז”ל על הפסוק (דברים ל”ב, ב’)

My teaching shall drip as the rain

based on the explanation of the Vilna Goan on the verse: (Devarim 32:2)

Oil on canvas

 ציור שמן על קנבס

תשע”ד

50 cm. x 60 cm.