נכון אני “כותב” דברים עמוקים ונעלמים בדרך מופשט בתוך אמנות שלי, מורכבים באופנים שונים וכו’ שא”א לתאר בכתב אפילו מקצת מן הפשט של דברים שאני עושה בהם, והיינו אפילו בשטח האמנותי לבד, שהוא “פשט” התמונות, אפילו בשטח זה, יכול אני להתייגע מאוד לתאר חלק העניינים שאני מקיף ויורד בתוכם, ולציין מקורות לאלו דברים בשאר אמנות, וגם חידושים רבים ששאר אמנים לכאורה לא נגעו בהם כלל. ובכל זאת, ביגיעה רבה הייתי אתעייף מאוד ואתייאש לגלות יותר, כי א”א. וזה רק חלק הפשט, אבל עומק ותוכן הדברים היא כולו תורה, ושם, אע”פ שהשתדלתי וגם עלה בידי לבאר כמה וכמה עניינים בו, מ”מ גדול המשא ממני, כי נובע מן אוריתא דעתיקא סתימאה (עיין זהר בהעלותך קנ”ב. ועיין ליקוטי מוהר”ן מ”ט,ו’, דתורה זה שייך לבעלי תשובה, וע”ע ליקו”מ י”ג,ב’, ל”ג,ד’), תורת של העתיד לבא והוא סתום מאוד ואכמ”ל.

ואם תשאל השואל איך יכול להיות דבר כזה שאדם כמומי שגדל במקום טמא כמו שגדלתי וכו’ יכול לבא לגלות דברים כה נשגבים וקדושים, אינו נתקבל על הדעת כלל. התשובה, אם אמנם היא גם מן הנסתרות סתומים מאוד מאוד, מ”מ אפשר לענות שהגעתי לזה רק על ידי חיפוש להיות פשוט ותמים מאוד, והוא הדרך הפשוט ביותר, שאדם שרוצה להיות תמים הולך ימצא הדרך הנפלאה הזה, הלאוי שכולם ילכו בה, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם (תהלים קי”ט:א’). ועיין בזה בשיחות הר”ן, קנ”ג, קנ”ד, ובליקו”מ תנינא ע”ח.

featured image:

digital image: GIve Thanks 2