אחרי פתיחה תערוכת “אי’ מקום כבודו”. בנושא: חיפוש בכבוד השם יתברך

חיפוש באמנות הוא ענף של חיפוש הנדרש מכל אדם בכל עת ובכל שעה. בחינת בכל דרכיך דעהו (משלי ג’:ו’). שאין רגע שאדם פנוי מחיוב לדעת את השם ית’ ברגע זו. אם בעשיית מצוה, בדיבור או במחשה לבד, להכין דרכיו אל הקודש, להתבונן בעבודת השם, להגות בתורה, ( וזהו המשך הפסוק: והוא יישר ארחתיך. אם אתה עושה כאן, להשים את מהלך מחשבותיך עליו ית’, אז הוא יישר את אורחותיך.) והיינו להשיג דרך הישר, הוא לדעת הקב”ה בכל עת ובכל מקום, להתבונן איך לכבד את השם ית’ במצב זה וכו

וזה עבודת הבירורים, שהוא תפקיד האדם בעולם הזה. והיינו להיות תמיד ער ומתעסק בהבחנה, להבחין מהו הטוב בזה שלפני, ומהו החלק הרע שבו. כי כל חיי עולם הזה הוא מעורב טוב ורע. משאכל אדם הראשון מעץ הדעת טוב ורע. תיקון החטא הוא עבודת הבירורים, שבכל יהודי כל ימי חייו מזדמן לפניו מצב שצריך להבחין בו, לראות ולקבוע בדעתו: זה החלק הרע שבו, חלק הקליפה שבו, וצריך לדחות אותו, להשליך אותו ולכלות אותו; וזה החלק הטוב שבו, הפרי, ולקרב אותו ולחבק ולחזק אותו

וזה באמנות, שאדם מתחיל לצייר, לייצר דבר חדש, אז מה שיוצא מן הצייר על הקנבס הוא מפנימיותו, פרי מחשבתיו. והדבר הנרשם על הקנבס הריק אינו דבר שהוא כולו טוב או כולו רב, אלא דבר שהוא מעורב טוב ורע. ככל דבר שבעולם. והוא צריך הבחנה ואח”כ תיקון. אז יש לצייר תוספת מחשבה והוא מגיב לרשימה הראשונה ורושם רשימה שני’, שהוא תיקון ושיפור הראשונה, וגם תוספת, הטוען בירור, וכו

ונימא אמת, שאין עוד מלבדו, והכל מעשה א-קים הוא, המחשבה של הצייר, וגם הרשימות על קנבס כולם כולו מעשה השם ית’. ולמעלה כולו טוב הוא, וגם תכליתו כולו טוב, טוב בשביל האדם הצייר הזה וטוב בשביל העולם. אבל כאן למטה נשתלשל הדבר בצורה של טוב מעורב ברע, פרי עם קליפתו. ועבודת האדם הוא עבודת הבירורים, להבחין וכו’, כנ”ל

ואדם שהולך דרך זה, שמבחין בכל מחשבה, כל דיבור, כל מעשה, מהו חלק הרע שבו לסור ממנו, ומהו החלק הטוב לדבק בו, ההולך בדרך הזה עליו אומר הכתיב:  (תהלים פ”ד:ח) ילך מחיל אל חיל יראה אל א-קים בציון. מי שהולך ומברר הדרך הטוב תמיד הוא הולך מחיל אל חיל, מדרגא לדרגא, מטוב לטוב, מהשגה להשגה. הוא יראה את א-קים, והיינו שהוא יראה הצלחה מאת השם במעשיו ובדרכיו (עיין מלבי”ם שם

featured painting:

רבי ירמי’ אמר רבי שמואל בר רב יצחק שומר אדם את אצמו מן העבירה פעם ראשונה ושני’ ושלילשית מכאן ואילך הקב”ה משמרו

(תלמוד ירושלמי פאה א’:א’)

Rav Yermiyah says (in the name of) Rebbe Shmuel the son of Rav Yitzhak, “A man guards himself from transgression a first time and a second time and a third time. From then onward The Holy One Blessed Be He guards him”

(Talmud Yerushalmi, Tractate Peah 1:1)

Oil on canvas

ציור שמן על קנבס

תשס”ט-תשע”ז
60 cm. x 50 cm.