עובדה דיש לבן אדם מניעות מדבקות לעבודת השם ומהשגת אמונה ביתר שלמו על ידי מחלוקות בין החכמים ובין הצדיקים. ושכלו של אדם קטן מדי ואינו משיג עומק נקודות המחלוקת, לכן נשאר עם שכלו הקטן ואינו יכול ליישב הדבר בדעתו, ואלא נשאר אצלו כמבוכה וכאילו יש סתירה בדברים מסוימים ביהדות, ח”ו, וזה גורם חלישות הדעת, ח”ו. כי לא יודע מה להשיב לעצמו במקומות אלו, וכל שכן אינו יודע להשיב לאחרים. וכל זה גורם שאמונתו מפוקפק, וממילא חסר לו הרבה בעבודת המצוות ובכל הצלחת החיים, כי כל הצלחת החיים ועשיית המצוות תלוי בחוזק איתנות האמונה. כי צריך לחזק האמונה תמיד, אמונת אמתת התורה הקדושה ושלמותה, ושאין בה שום פגם ושום חסרון, ח”ו, ח”ו.

אז צריך לדעת קודם שהכל יתיישב בתורה הק’, דנקראת תורה תמימה, ושאין בה שום סתירה מיני’ ובי’ כל שהוא. צריך לאחוז בזה מאוד, והדרך הוא דרך אמונה. והיינו שמאמינים באמיתת ושלמות התורה שבידינו. וצריך ללכת דרך אמונה כי על כרחך אינו משיג בשכלו כל התורה. כי ע”כ יש הרבה מהתורה שהוא למעלה משכלו, ולכן מה שאינו נתיישב בשכלו אין זה סיבה לחלישות הדעת, כי לא נדרש מן האדם להבין כל התורה אלא להאמין באמיתת כל התורה, וזה יחסית קל להשיג. והיינו שכל אחד ואחד יכול להשיג האמונה האמתי כפי בחינתו, וזה מוכרח לעשות. וזה עיקר עבודת האדם שהוא חייב לגמול טוב לנפשו ולהתחזק תמיד מאוד באמונת התורה. באמונת הבורא ית’. באמונת השגחה פרטית. באמונת חכמים.

ואדם שיש לו אמונה, מ”מ יש אצלו כמה וכמה ספקות על עיקרי הדת, כי נראה לו שחכם אחד אומר אל”ף וחכם אחר אומר בי”ת ואין לו שום מבוא ליישב הדברים, וכנ”ל. ונהי שיש לו אמונה בכל זאת, אבל סוף סוף הוא גם רוצה לדעת את האמת, ויישב הסתירות, כי אין עני אלא בדעת. ואין נוח לו לאדם להיות עני כל חייו.

אז צריך לו להעמיק במושג הנלמד: “אלו ואלו דברי א-קים חיים” (עירובין י”ג:). והיינו שחכם אחד לומד דרך שלו ודרך אמת היא לחלוטין, וחכם אחר לומד דרך שלו והוא גם דברי א-קים חיים. וא’ אומר טהור וא’ אומר טמא וכדומה, ומ”מ שניהם אמתיים.

כך הוא דרכו של תורה וצריך לאחוז בה. כי תורה היא חכמת א-קית, למעלה משכל אנושית. ויש לה כמה פנים וכולם אמתיים, ואע”פ שלשכל אנוש יש בפן זה סתירה לפן זה, אבל אסור לאדם להישאר בקטנות דמוחין כזה, שנתקע בקושי, כגון איך יכול להיות אש ומים ביחד. כי בארץ אי אפשר, אבל צריך לעלות דעתו שמימה, כי שם אש ומים בשלום ביחד, (חגיגה י”ב.) עושה שלום במרומיו וכו’.

והיינו צריך לאחוז בנשמתו שהיא א-קית ולהשיג חיים דרך נשמתו ולא דרך גופו, ועל ידי זה אין סתירות, כי למעלה הכל אחד, ואין מחלוקות. וזה דרך חיים נעימים ושלמים וכל מעלה נמצא בו.

ויש להאריך ולהעמיק בכל זה טובא אבל די למבין, ויתן לחכם ויחכם עוד (משלי ט’:ט’).

featured image:

תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם

(תלמוד בבלי מסכת ברכות ס”ד.)

Torah scholars increase peace in the world.

(Talmud Bavli, Tranctate Berachos 64a )

Oil on canvas

ציור שמן על קנבס

 תשס”ט

35 x 50 cm.