נלע”ד שבכדי להצליח בעבודת השם (ואין הצלחה בחיים חוץ מהצלחה בעבודת השם ית’) שאדם צריך לאחוז בשתי הקצוות בכל עניני העבודה

והיינו כגון בשכל: אשם צריך להיות בעל שכל גדול, ולהתעצם מאוד מאוד להכיר בשכלו בכל חלקי התורה הקדושה, ולכסוף לדעת את השם בידיעה ברורה במעלה גדולה מאוד, במעלה הכי גבוה שאדם יכול להשיג

ומאידך, אדם צריך להיות בקי מאוד בביטול השכל, ולעשות את עצמו כבהמה שלא יודע כלל (כדברי רז”ל: תכלית הידיעה שלא נדע, ספר בחינות עולם י”ג:מ”ה) ולא עובד את השם אלא בתוך אמונה לבד, ולא לסמוך על שכלו כלל

וכגון ברגש: אדם צריך להיות בעל רגש עצום מאוד. ולהרגיש כל דבר דק מן הדק שקורה אצלו ואצל אחרים. כי איך להיזהר בעצמו ובאחרים אם לא מרגישים מה שבאמת קורה? ושיהי’ לו לב בוער מאוד מאוד להשם ית’, ועד שכמעט יצא נפשו ח”ו, מרוב הגעגועים אליו ית’, וכמו שכתב בספר תהלים כמה וכמה פסוקים של השתוקקות גדולה להשם ית’, כגון “צמאה נפשי לא-קים ל-ל חי מתי אבוא ואראה פני א-קים (מ”ב:ג’) וכן הרבה

ומאידך, צריך להיות באדם כח התגברות שיכול לבטל הרגשותיו לגמרי, ולא להתייחס לשום הרגש כלל, אלא לעבוד את הדם ולעשות את רצונו אע”פ שהרגשותיו הם בהפך הגמור למה שהוא עושה. אע”פ שמרגיש כך או כך, בכל זאת לא שים לב לזה כלל, רק עושה כפי שצריך

וכן בכל העניינים, אדם צריך לאחוז בשתי הקצוות. אם בטבעו הוא אדם הלכתי, והוא נמשך מאוד ללימוד פוסקים ודקדוק הלכה, בכ”ז צריך גם להקדיש את עצמו ללמוד אגדתה. וכן להפך, אם מטבעו הוא נמשך לאגדתה, הוא צריך גם לפתוח כשרונו בהלכה. אם עיקר מושבו בסתרי תורה, הוא גם צריך להיות בקי בנגלות התורה. ובעלי פשטי התורה צריך גם לאחוז בלמוד תורת הנסתר

זה בחינת עת ללדת עת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע וגו’ (קהלת ג’:א’-ח

ואם ודאי קשה ללכת כנגד טבעו ונטיותיו ולהיות ממש אוחז בשתי הקצוות בכל דבר ובשווה. מ”מ אין להניח את עצמו להיות פטור לגמרי, אלא כל מה שאפשר, ומעבר לאפשר, תשתדל מאוד ללכת כדרך זו

כי כבר אמרו רז”ל שכל אדם הוא דיין (כי צריך לדון את עצמו בכל תנועותיו, ובזה אדם נחשה ממש כדיין.) ותכונת הדיין הוא שצריך להסתכל בשווה על שתי הצדדים. וצריך לרדת לעומק הטענות של כל אחד ואחד מן הצדדים, לדעת כל הפרטים היטב היטב ולדון כל צד לכף זכות כל מה דאפשר. והיינו שצריך לאחוז בשתי הקצוות ביחד ולהיות בקי מאוד בכל הצדדים. ואע”פ שהם הפכים צריך לראות את הצדק בכל אחד מן ההפכים

ואדם לעמל יולד. ושכרו מרובה מאוד

featured imaged:

pencil on paper 20 cm. x 29.7 cm.