נראהחשוב אפילו נחוץ לכתוב דבר שאולי נראה פשוט וידוע לכל אבל ודאי דבר הוא שצריך חיזוק אצל כל אחד ואחד. והוא שעיקר הצלחת האדם ומאידך עיקר כישלונות האדם הוא תלוי בערך עצמי, כמה הוא באמת מעריך את עצמו. צריך להיות הערכה אמתית, והיינו דבר קנוי בנפשו, ולא מספיק שהוא יתחפש כאילו מעריך את עצמו, כי כדי שכל מעשיו ינבעו מערך החיובי שיש לו לא די הערכה בשכבות חציוניות של עצמותו אלא צריך להיות הערכה החודרת עד עומק פנימיותו ממש. אם אדם מחובר למציאות שהוא בעצם “חלק א-קוה ממעל”ודאי הוא יצליח בכל דרכיו ולעולם לא יכשל 

מצד”עשה טוב”, אם מבין כמה יקר וחשוב הוא (וכל יהודי הוא יקר וחשוב מאוד מאוד) אז משיג השגות גבוהות, כי מבין שהכל ביכולתו להשיג. ומצד “סור מרע”,רק אם יבין כמה יקר נפשו אז הוא ישמור אותה מלהתלכלך בעבירות

כלאחד ואחד יש לו דרך המיוחדת שלו להשיג ולקנות הערכה טובה לעצמו, כי המיוחדות שלוזו דוקא מה שצריך כל אחד ואחד להעריך. אבל באופן כללי הדרך הוא התמדה בספרים שלצדיקים, והיינו ספרים הנכתבים על ידי צדיקים. כי “לשון חכמים מרפא”(כתובות ק”ג.), אין רפואי הנפש כדברי אמת וצדק.  וכל שכן טוב לו להתקרב לצדיקים עצמם. כי קרבת צדיקים והתחברות לדבריהם מציג לפני האדם מהו עצם מהות אדם—צלם א-קים. על ידי קרבתם הוא יראה דמות וצלם א-קים, וכמעט ממילה הוא ידמה את עצמו להם. והיינו שיתגלה לומהו הצורה האמתי, הצורה הטוב שנקרא “אדם”, ועם דוגמה זו לפניו יקל עליו להסיר מעצמו כל הקליפות ודרכים לא טובים שנדבקו עליו, ויישאר אצלו ויאיר לו נשמתו בטהרתה.

אבל על ידי חברה בלתי הגונה לא יתגלה לו ערך הנעלה האמתי הנקרא “אדם”, אלא יראה איזה עוד סוג של בהמה או חיה, חס ושלום. ממילה לא יעריך את עצמו כדבעי, כי לאיכיר ערך אדם, לא יכיר מה זה “חביב אדם שנברא בצלם” (אבות,ג’:י”ח)

השם יתברך בעזרנו, החפץ בתיקון נפשנו, אכי”ר 

featured image:

pencil on paper 29.7 cm x 20 cm.