עיין ספר הקדוש סיפורי מעשיות של רבינו ז”ל, רבי נחמן מברסלב זי”ע

מעשה י”ג: מהשבעה בעטלירס

ואע”פ שעצם תוכן הסיפורים אלו הם גבוהים מעל השגתינו וכו’ מ”מ ניתן רשות וכמצוה כעביד לפרש אותם דרך עבודה כפי יכולתנו, כמפורסם…לכן אגיד דבר, פשוט כערכי, ובעז”ה יהא לתועלת

תחילת המעשה במלך והיה לו בן יחיד, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו, וכו

ויש לבאר דרך שבפשוטו המלך היינו הקב”ה

ובן יחיד היינו ישראל, וכמו”ש בנים אתם להשם א-קיכם (דברים י”ד:א’), והם בנו יחידו כמו שאומרים בתפילת שבת: אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ

ורצה המלך למסור וכו’ וכמו שמבארים בעמקות רבותינו הק’ ענין מתן תורה, וכבר גרין של ענין זה מובא בפרש”י ז”ל ריש פרשת לך לך (בראשית י”ב:ב’) והיה ברכה. ברכות נתונים בידך. עד עכשיו היו בידי, ברכתי אדם ונח, ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ (בראשית רבא ל”ט:י”א) ועיין פרש”י ז”ל במדבר כ”ג:כ”ג, ד”ה כעת יאמר ליעקב וגו’, והבן

ובהמשך קצת ואמר לבנו וכו’ ואני רואה שאתה עתיד לירד מו המלוכה, בכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה; וכשתהיה בשמחה. גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה. מאחר  שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אזי אהיה בשמחה יתרה מאוד. עכל”ק

יש לבאר: שאתה עתיד לירד מן המלוכה, והיינו ענין ארבע גליות

בכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה. והיינו אזהרה גלוי’ מרבינו ז”ל לכל בני גולה (כולנו): אע”פ שאנו בגלות מר וארוכה מאוד מאוד, כתהום זו שאין לה קץ, מ”מ העיקר היא להחזיק בשמחה

יש לומר כי השמחה מראה על ישרות האדם. כמו שכתוב: ולישרי לב שמחה. (תהלים צ”ז:י”א), וכמש”כ: פקודי השם ישרים משמחי לב (שם י”ט: ט’), ויתהללו כל ישרי לב (שם ס”ד:י”א), והרנינו כל ישרי לב (שם ל”ב: י”א), ועוד

אז כשמחזיקים בשמחה אע”פ, אע”פ…זה מורה על ישרות לבו, ורצוי מאוד לפניו ית’. כי כן ישר הוא לדעת שהגלות אינה אלה הסתר פנים, אבל עצם המציאות אינה נשתנה, בנים אתם להשם א-קיכם.ושנאמן הוא ית’ להוציא אותנו מגלות המר הזה ולהחזיר אותנו מהרה המלוכה, לכן הגון וראוי להחזיק בשמחה תמיד. כי ועוד מעט ואין רשע וכו’ (שם ל”ז:י’). אבל כשנופלים לעצבות זה מורה שאינם ראויים למלוכה, כי אינם מחוברים לאמת

כשמחזיקים בשמחה בגלות זה מורה שהשמחה היא אמתי ובדעת. כי כשנמצא במלוכה והכל טוב אינו קשה להיות בשמחה. אלא השאלה היא האם השמחה משום שמכיר שכל הטובה מאת השם היא. נגילה ונשמחה בך (שיר השירים א’:ד’) כתיב, בך דייקא. שהשמחה צריך להיות בדעת ובהכרה במקור השמחה ובתכלית השמחה, ולא רק בשמחה כי טוב לו. והמבחן הוא כשירד מן המלוכה, אם עדיין מחזיקים בשמחה, הוכחה שהשמחה אמתי וכראוי. ולכן גם קץ הישועה ודאי גם קרוב. שנזכה: עבדו את השם בשמחה (תהלים ק’:ב

featured image:

שיר “שמחת עולם”

ספר ” שירי קודש- כינור בן דוד ” מרבי מ.י. ווינשטאק))

Song: “Eternal Happiness”

(From “The Harp of the Son of David, Holy Poems” by M.Y. Veinstock)

Oil on canvas

ציור שמן על קנבס

תשס”ט
70 x 100 cm.

שמחת עולם

אשמח מאד ואגיל,

כי ה’ בורא כל אתי.

אני עבדו עובדו,

ובנו עושה רצונו.

לא על עפרות תבל

מבטחי, אשים עיני.

מנעמי העולם חמדות

הארץ, לא שבו לבי.

למרומי רקיע, שם עם

מלאכי רום אתרועע.

הם מה עזוז חפצם,

לפאר ולרומם צור יוצרם.

גם אני אשחק לעפר,

ידי ורגלי יעשו מעשה ה’

מח קדקדי יעלה מחשבות

ה’, והם על מי מנוחות ינחוני.