בס”ד

 האדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול ומה שיש בזה יש בזה (אבות דרבי נתן פרק לא

צריך להבין שהחיוב להאמין בעצמך הוא חיוב גדול כמו חיוב להאמין בהשם יתברך. כי היכא שלא מאמין בעצמך זה כמכחיש ההשגחה פרטית שמשגיח עליך הבורא ית’. הרי אתה משתדל כל יום בקיום רצונו ית’, ועושים בכל יום כמה וכמה ממצותיו הקדושים שצווה לך בתורתו הקדושה לקיים אותם. ואתה עושה רצונו ית’, ומדבק את עצמך לדרכיו, ולא חושב “יבא יום ואני אעזוב עבודה זה”, חס ושלום חס ושלום, אלא אתה קבלת ציווי השם יתברך עול נצחי, בלתי מתפרק. אדרבה אתה רוצה רק להוסיף. חושבים: “הלוואי שאני יכול לעבוד להקב”ה יותר טוב

נמצא שאתה כבן החביב שלו ית’, או לפחות כעבד מסור לעבודתו ית’, שמכיר את רבונו ורוצה רק לפייס אותו ולרצות אותו בכל דרכך על הארץ

 והרי התורה ומצוותי’ היא חייך ואורך ימיך, וכל הסגולות בה, בקיום רצונו ית’. ואתה מאמין בתורה ושמאת א-קים חיים היא, ושזהו לבד רצונו שאתה מקיים את התורה, ועל זה תלוי כל ההבטחות לטוב ולברכה. נמצא שבוודאי הקב”ה משפיע עליך חיים וברכה, שכל ותבונה, כיון שאתה משתדל בקיום רצונו ית

ועוד, אתה מאמין שהוא ית’ משגיח עליך, שהצלחתך חשוב לו, שאתה עצם עצמיותך נורא חשוב לו, הרי אתה בנו, כמש”כ “בנים אתם להשם א-קיכם” (דברים י”ד:א’). ואתה מאמין ויודע, הרי כל חיותך ממנו ית’ לבד, כל מציאותך ממנו, אתה כולו שלו. אתה נקרא חלקו ונחלתו, והוא מתפאר בך, כמו שכתוב “עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר” (ישעי’ מ”ט:ג’

אתה חלקו ונחלתו, ואין לו חלק ונחלה אחרת. נמצא אם אתה לא מאמין בעצמך, אתה כופר ח”ו, בהשגחתו ית’, כי אתה כל מה שיש לו, כביכול

מכל זה ומיותר מזה שחיוב להאמין בעצמך הוא חיוב גדול מאוד. כי אם לא מאמין בעצמך, נמצא שאתה מכחיש בכל הנ”ל, בכל ההשגחה שהוא ית’ משגיח עליך, בכל הטוב שהוא משפיע עליך תמיד. אם לא מאמין בעצמך נמצא כאילו אומר: “לא פעל בי הקב”ה שום טוב”, ח”ו, ח”ו! או כאילו אומר: “הוא ית’ השגיח בי, ורצה לשפר אותי, אבל הוא לא הצליח.” האם הקב”ה לא מצליח? חס ושלום. הרי לך, שהשאלה עצמה היא גובל על כפירה

אלא, הוא ודאי מצליח, והיינו שהשם יתברך גם מצליח אתך, לעשות ממך ” עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר.” אז חייב להאמין בכך, חיוב גדול ונחוץ מאוד

והוא חיוב של אמונה, כי ידוע שאמונה שייך רק היכא שהדבר אינו ברור וגלוי לשכל. כי בדבר שבגלוי לא צריך אמונה, אלא יודעים אותו. ואם ההצלחה שלך בחיים, שברור לך שאתה עבד נאמן לבורא ית’, שאתה חביב עליו חביבות עצומה, ושהוא שומר עליך כשומר על בת עינו, אם כל זה ויותר הי’ ברור וגלוי לך, אז לא הי’ צריך להאמין בזה

אלא תפארתך האמתי אינו דבר כ”כ בגלוי, אלא הוא דבר מכוסה ונסתר. וכן ראוי להיות, כמש”כ : “כל כבודה בת מלך פנימה” (תהלים מ”ה: י”ד), שתפארת ישראל, הנקראים בת מלך, היא דבר שבסתר. לכן חייב להאמין בזה, באמונה חזקה מאוד, כי בהסתכלות העולם לא ניכר אמת זו. בעולם נראים “דרך רשעים צלחה” (ירמי’ י”ב:א’); לא נראים  כמעט הצלחתך האמתי בחיים, לכן צריך בזה אמונה חזקה מאוד

לכן חייב להתחזק בידיעה שכל מעשיך הטובים ומצוותיך עושים פירות. ואין לך שום תנועה שאתה מתנועע ברצון לקיים שום רצון השם שאין לו ית’ נחת רוח ממנה. ואפילו אם אתה בעצמך מרגיש ויודע שמצוותיך אינם כראויים ואינם כתיקונם, מ”מ צריך להאמין שעיקר ערך  חשיבות מעשיך הטובים וקיום מצוותיך נסתרים ממך מאוד, ואינך יודע באמת הפעולות הטובות שמעשיך עושים. וגם אינך יודע איזה תיקונים הנדרשים ממך במעשיך וכמה הצלחת לתקן או לא, אלא צריך רק להתחזק באמונה שהבורא ית’ מנהיג את הכל כרצונו, ולהאמין שהוא ית’ קבל ממך מה שהוא רצה ממך ושהוא יקבל תמיד ממך מה שהוא רוצה לקבל ממך, והוא יביא הכל לתיקונו בדרכיו הנעלמים ונפלאים מאוד. לכן רק חזק ואמץ ומתמיד בעבודתו ולהאמין  מאוד בכוחותיך שאתה מחונן ממנו ית’. תעשה ותעשה ותראה במשך הזמן כמה הוא ית’ גידל אותך כרצונו וכחפצו ולהנאתו

שנזכה להביט פנימה אל האמת, על הנשמה יקרה שלנו, על החיי עולם שנטע בתוכנו, לראות, להרגיש ולהאמין כמה וכמה הקב”ה משקיע בנו ובונה אותנו, כמה הוא הצליח אתנו ומצליח אתנו ויצליח אתנו לנצח

 כשאנו מצליחים  להעריך את עצמינו כדבעי, נמצא בנוי דירה בתחתונים, ואור השם יתברך מאיר בתוכנו. וכיון שאנו עולם קטן ממילא מאיר אור השם בכל הבריאה כולה

 

 

featured image:

 

וצדיק באמונתו יחיה

(חבקוק ב’:ד’)

The Righteous live on Emunah

(Habakuk 2:4)

Oil on canvas ציור שמן על קנבס

תשע”ט

40 cm x 40 cm.