בדרך כלל אדם ממשיך בדרך שהוא כבר הולך, אא”כ הוא מביא על עצמו כח נגדי חזק מאוד, שיעקור את הרגלו. א”כ מה תקוה יש לכסיל? כי הוא רק הולך בכסילות יותר. [וכן כתיב (תהלים צ”ב:ז’) וכסיל לא יבין את זאת. לא כתיב: וכסיל לא מבין את זאת, אלא לא יבין, משמע שאף פעם לא יבין, אלא יישאר בכסילותו תמיד

ואנו בדורנו, אנו בבחינת כסילים, כי הנה החושך יכסה ארץ (ישעי’ ס’:ב’), והכסיל בחושך הולך (קהלת ב’:י”ד). ואיך לצאת

 צעקה

ונ”ל שהפיקח יסתכל על מצב שלנו הנוכחי וידון את עצמו ככסיל, ואל תטעה את עצמו לחשוב שהוא בר-דעת, אלא דן את עצמו לחומרא לפחות (לפחות יאמר לעצמו שאני דן את עצמי מצד חומרא שאני כסיל, אבל יתכן שאינו חומרא כלל, אלא האמת כפשוטו. אבל לפחות מצד חומרא יאמר על עצמו שהוא בגדר כסיל), ש”אין לי בינת אדם” (לשון ספר עקידת יצחק ט”ז:א’:ד’). ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך (תהלים ע”ג:כ”ב

וצועק על ישועתו. ומציל על ידי זה את עצמו וכל הדור, אי”ה

 featured image:

 

מוטב שיקרא שוטה כל ימיו ואל יהי רשע שעה אחת לפני המקום

בבא בתרא ל”ט.))

Better one be known as an idiot all his days then to be wicked before Hashem a single moment.

(from Talmud Bavli, Tractate Baba Batra 39a)

Oil on canvas ציור שמן על קנבס

תש”ע

60 cm. x 50 cm.