אמונת צדיקים. שמאמין שהקב”ה משפיע על אדם השגות נכונות, שהצדיק מחדש דיבורים שאתה חפץ בהם. שהם תורה. להאמין שהקב”ה ברא אדם שהוא יכול להצליח לקיים רצון בוראו. שהוא יכול ללכת לפי רצון בוראו. ולכן הוא מתהפך להיות כלי קודש, כלי משרת העליון, ב”ה. שדבריו הם דברי תורה, שכדאי וחייב לציית לזה, שדבריו ודרכיו הם ביטוי של רצון השם

Belief in Tzaddikim. That one believes that The Holy One, Blessed is He, gives to man correct understanding, that from the Tzaddik emanates words which You desire, that are Torah. To believe that The Holy One, Blessed is He created man in a fashion that he is able to succeed to fulfill the will of his Creator, that he is able to act according to the will of his Creator. Therefore he is transformed into a holy vessel; a vessel which serves The Most High, blessed is He. His words are words of Torah, which it is worthwhile and that one is obligated to listen to his words, that his words and ways are an expression of the will of Hashem.