כי צריך להתחיל (ציור) מהיכן שאתה אוחז, איך שמרגיש, לרשום ההרגשות כמו שהם. ואחר כך להמשיך אותם למקום שצריך להגיע לשם. לאט לאט, על ידי הציור למשוך את עצמך למקום הנבחר יותר.

כי איפה שאתה עכשיו, זה מקומך, ואתה כולו שם וא”א להגיד: אבל אני צריך להיות במקום אחר. אקפוץ לשם. כי דרך זה לא תצלח. כי קודם כל צריך לאתר היטב מקום שאתה באמת מונח שם השתא. וזה כבר עבודה גדולה וחשובה. ואחר כך לאט לאט מושך את עצמך למקום קצת הלה, איפה שאתה רואה פתח שם שאפשר לצאת שם. ובדרך זה הלב תהי’ נמשך לשם—למקום החדש, ואז, באמת תהי’ שם במקום החדש. ומשם עוד מעט, וכן הלה כדרך זו. ואז תצלח ואז תעלה.

כל זה מונח ונובע מדברי רביז”ל בליק”מ א’ ל”ד, עיי”ש.

featured image:
pencil on paper 14 cm. x 21.6 cm
התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך  ישעי’ מט:טו