העיקר זה האמת, האמת בלבד, והיינו לעבוד את השם ית’ באמת, ושכל כוונת אדם כל ימיו, כל רגע, רק לקרב לאמת עבודתו ית’. וצריך שיהי’ מוכן ומזומן בכל רגע לשלם כל מחיר הנדרש למטרה זו, והיינו להתקרב לאמת עבודתו ית’, והיינו שלא יהי’ בעיני האדם שום דבר אחר חשוב מזו המטרה, עד שהוא מוכן ומזומן בכל רגע להפקיר את הכל בשביל זה, לשלם כל מחיר במלואה, ולא יחסר אפילו אגורה אחד, אלא בחפץ לב משלם ומשלם עד סוף כל התשלומים, ולא יגרע ממנו שום אמצעי ושום תחבולה שאפשר על ידם להתקרב יותר, ולסלק שום מכשול, בשביל להתקרב להיות ולחיות אמתי יותר, כרצונו ית’ יותר

 השם יעזור והשם ירחם כי אנו חלשים מאוד בזה, וזה לבד נחשב בעל שכל וזה לבד נחשב אדם, ואנחנו רחוקים מאוד מזה, השם ירחם. אז לפחות נשתדל בכל כחנו לא לשכוח זו המטרה, ואם עושים כל בכחנו שאפשר לנו לעשות, א”כ יש לבטוח על רחמי שמים מרובים שיש באמת להשם ית’ עלינו, כי יש באמת להשם יתברך רחמים גדולים ועצומים מאוד מאוד עלינו, והוא רוצה מאוד מאוד את עבודתנו באמת, לכן יש לבטוח בו שהוא יעשה מה שבנפלאות הנהגותיו, לטהר לבינו לעבדו האמת, כיה”ר