תהילים

ס”ז:ב’       א-קים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה. עכ”ל. יחננו, ויברכנו, יאר פניו, כנגד ברכת כהנים: יברכך וגו’ יאר פניו וגו’ ויחונך. וברכה אחרונה ישא ד’ פניו אליך וישם לך של-ם, י”ל דכל המזמור הוא כנגדו דמיירי בעתיד לבוא שישפוט השם ית’ כל העמים וכולן ידעו דרכיו, בכל גוים ישועתך של ישראל, ואין וישם לך שלום גדול מזה. ומה דשינה הסדר של בר”כ וכתב יחננו לפני ויברכנו ויאר פניו איני יודע טעמו. [ואולי י”ל דמרמז על הגלות של השתא שהוא בחינת שלא כסדר (עיין ליקוטי מוהר”ן ב’, פ”ב) וכן שברכת של-ם אינו להדי’ מורה על הגלות. והבן 

ס”ט:ל”ד    כי שמע אל אביונים ד’ ואת אסיריו לא בזה. עכ”ל. אסיריו, אסירים שלו. א”כ כבר נחמה היא לנאסר, דהוא נאסר עפ”י ה”י והוא נקרא שלו יתברך

featured image:

Oil on canvas

“Holy Books 4”