בס”ד  א’, ערב פסח תשע”ח

וברעוה דרעוה בשלס סעודת שבת הגדול דרשתי על הגאולה שתלוי בתיקון שנאת חינם, באחדות ישראל, ושיש כ”כ מחלוקת רח”ל היום וכל זרם אוחז בשיטתו, וחושב שמשיח יבא ולהכריע כדעתו, [ובאמת הוא] לא יבא אלא ב[תוך] שלום ואחדות ישראל. ומה נעשה כי כל אחד חושב מאוד דדעתו נכון, וכי טרח כ”כ לברר האמת וכך מבין שהוא בדרך האמת ואיך יודה להפך? אלא התיקון הוא כמבואר בעירובין י”ג, מחל’ ב”ה וב”ש שהוא מחל’ לשם שמים (כמבואר באבות פ”ה) והנהגת ב”ה להקדים דברי ב”ש לדבריהם, והיינן כיבוד אמתי לדעת השני ובאהבה ואחדות ואע”פ כן לא יורד מדעתו שהוא נכון. וברור

ה’ ערב פסח, תשע”ח

בנין הנפש הוא ענין של עיון בלימוד התורת חיים, כי המקיים מצוה ועוד מצוה בלא מחשבה של בני’ זה כמו לראות דף חדש בלימוד תמיד ולא מקשר ללימוד הקודם, ואלא הדרך הנכון הוא לימוד בעיון, אותו דף יום אחר יום, חוזר ומעמיק וכו’, ודי למבין

featured image:

 

תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם

(גמרא ברכות)

Torah scholars increase peace in the world.

(Talmud Bavli, Tranctate Berachos)

Oil on canvas ציור שמן

תשס”ט