הכל דינים או זכיות. הכל לפי החשבון. ואין להימלט אפילו כחוט השערה מן הדין. אלא יש לעשות כל שאפשר לעשות (מע”ט), וכל שיכול להעלים עין ממה שבא עליו מן המניעות ומן ההתנגדות—יותר טוב. כי הכל בא לכפר דינים, ואין להימלט. אין להתנגד לקמים עליו, כי בצדק ולטובתו הם באים עליו. ולא לחפש שיעשו לך טובות, רק עצמך תעשה טובות, כל מה שאפשר, להרבות זכויות כחול הים שיעמדו לך בדרך ובסופך הארוך

ולא יאמר: “מגיע לי להתנהג אתי לפחות בנימוס ובכבוד אנושי הבסיסי   לפחות, כי אינך יודע חוזק הדינים עליך, ולא תרצה לדעת באמת מה מגיע לך, ואפילו אם אתה צדיק עצום מאוד שאין כמוך, אבל אם פעם אחד פגמת פגם אחד בעלמא אפילו פעם אחד בלבד בחייך, גם על זה ראוי להבין שמגיע לך כל הצרות, רח”ל, וד”ל ואכמ”ל

והעצה להגיע לכל זה היא שיהי’ לך שאיפה המוחלטת להיות ממש אין ואפס לגמרי בעיניך, ותמיד שואף רק לזה, לבטל עוד ועוד מרצונך המרובה לקבל, לקבל ממון וכבוד, לקבל כבוד אנושי הבסיסי ביותר, גם זה לבטל. ולעבוד על זה מאוד, ותחזור לזה תמיד, לוותר ולוותר עד שתעשה את עצמך כעפרא בעלמא. ורק בזה לא תרגיש כשצוררים אליך, ואז תצלח לשמוח באמת במצוות השם ית’ וכל עבודתו ית’, ואז ייקר עבודתו ית’ ויעשה לשמה ולא לציפוי גמול, ואז יתכפר כל העוונות וכו’ ותזכה לכל הטובות וכו’ וכו

ודברים ברורים ופשוטים לכל בר דעת באמת, אלא שצריך חיזוק עצום בזה, שאיפה להיות אין ממש

featured image:

 

מוטב שיקרא שוטה כל ימיו ואל יהי רשע שעה אחת לפני המקום

בבא בתרא ל”ט.))

Better one be known as an idiot all his days then to be wicked before Hashem a single moment.

(from Talmud Bavli, Tractate Baba Batra 39a)

Oil on canvas ציור שמן על קנבס

תש”ע

60 cm. x 50 cm.