יישוב הדעת

יישוב הדעת

posted in: Blog | 0

אפשר לבאר בקיצור נמרץ שחזרתי בתשובה נבע מזה שהייתי מיישב את דעתי על ידי עסק הציור, שהשתמשתי בציור לברוח מן הבילבול הדעת הגדול השורה בעולם ככ בדורות אלו, והייתי מחפש מאוד להמלט נפשי מכל הבלבול, מאוד הייתי מחפש איה מקום מנוחתי, ומצאתי טוב להתעסק בציור כי הייתי יכול לכנס בעולם פנימי ולחבר אל נפשי, ולדברהרבה עם עצמי דרך הציור וכו‘, ומאוד מאוד מצאתי לחבב את ישוב הדעת מן הכל והייתי רץ לשם תמיד כל שהייתי יכול, עד שהייתי מוכן להפקיר את פרנסתי וכמעט כל שאר ערכים בחיים כלפי הצורך ליישוב דעתי בכל מצב וכנגד כל מתנגד לזה.

ואעפ שלא יכולתי לעמוד על האמת לאמיתו בציור לבד, ממ הייתי, דרך ציור, יכול לגלות ולהכיר הרבה מן השקר, להבין :הנה זה הדבר שקר, והנה עוד דבר זה שקר, ובדרך זה הייתי שולל הרבה מן הדמיונות עד שהייתי יכול לעמוד על האמת שודאי יש אקים וודאי יש תכלית ממנו לעולם וודאי יש גמול וכו‘, ועוד נקודות יקרות מן האמת. ועל שהייתי תמיד מיישב את דעתי עד שהייתי עז למסור את הכל בשביל זה, בדרך זה סוף סוף באמת התקרבתי אל האמת בחסדי שמים מרובים (כי בתחילה הייתי נתון במקום של שקר עמוק מאוד, בתכלית הריחוק מן האמת ומן הטוב), סוף סוף הייתי במצב שהייתי מסוגל להכיר את האמת כשהייתה מזדמנת לפני, אעפ שהיתה הכרה מועטת מתוך ההסתרה ואפילה עצומה, ממ בנס ניצלתי

וכבר אמר הנחל נובע מקור חכמה“, רביהק רבי נחמן מברסלב, זיעוכי, בעיקר העולם רחוק מהשם יתמשום חסרון ישוב הדעת, ואם אדם יישב את דעתו היטב יחזור מהר להשם ית‘, וכן כתב כעין זה הרמחל זל, זיע, בתחילת ספרו הק’ מסילת ישרים, עייש

featured image:

מליקוטי מוהר”ן א, ד’,ט’

From Likutey Moharon

Oil on canvas ציור שמן

תש”ע

120 x 90 cm.

כי המלכות, שהוא בחינת אותיות הדבורים, כל אות ואות מלבשבה רצון השם יתברך, שרצון השם יתברך היה, שזאת האות יהיה לה תמונה כזו, ואות אחרת יהיה לה תמונה אחרת. נמצא, שרצונות, הינו תמונות אותיות הם התגלות מלכותו יתברך שמו. וכל אלו הרצונות, הינו התמונות נמשכין מרצון אין סוף, שאין בו תמונה. וכל הדברים והישות שבעולם הם מהאותיות, הינו ממלכות, כי ישות הוא מחמת המלכות, שרצה הקדוש-ברוך-הוא שיתגלה מלכותו בעולם, ועל ידי זה ברא את העולם מאין ליש, וכל הרצונות, הינו התמונות וכל הישות, הינו בחינת מלכות מקבלים חיותם מרצון אין סוף. כמו שכתוב (מגלה לא.): ‘בכל מקום שאתה מוצא גדלתו של הקדוש-ברוך-הוא’, הינו מלכותו, הינו רצונות ‘שם אתה מוצא ענותנותו’, הינו רצון אין סוף

 

For (the spherah) Malchus (Kingdom), is the aspect of spoken letters, each and every letter enclothing the Will of Hashem, may He be blessed . For the Will of Hashem, may He be blessed, was that this letter would have this form (lit. picture), and another letter would have a different form. Therefore [these expressions of His] Will, that is, the forms of the letters, are the revelation of His Malchus, blessed is His Name. And all these expressions of His Will, that is the forms [of the letters], are drawn from the Will Ein Sof (Will of the Infinite [One]), which transcends form. And all the speech and  materiality of the world are from the letters, that is from Malchus, because materiality is because of Malchus. From that the Holy One blessed is He wanted His Malchus to be revealed in the world, and through this (will) He created the world from nothingness into matter; and all [these expressions of His] Will, that is the forms [of the letters] and all materiality; that is, the aspect of Malchus, exist by virtue of the Will Ein Sof. As it is written (in Talmud tractate Megilla) ‘In every instance that you find the greatness of The Holy One blessed is He’, that is, His Malchus, that is [these expressions of His] Will, ‘there you find His humility, that is Will Ein Sof.