תפילה הגון, בסד, בקשת רחמים על כלל ישראל. אשריו מי שרגיל בה כל יום, לענד

יהי רצון מלפניך יאוא שתרחם על כל ישראל עמך בכלל

ובפרט לנרן חי כל מי שהייתי רגיל אי פעם להתפלל עליהם

וכל מי שהתפללתי עליהם אי-פעם

וכל מי שברכתי אותם אי-פעם

וכל מי שהרהרתי טוב עליהם אי-פעם

וכל בר או בת ישראל שעשה לי שום טובה, כל שהוא, אי-פעם

בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין בירצון

בין בהרהור, בין בדיבור, בין במעשה, בין במחשבה

בין בממונם, בין בגופם, בין בנפשם, בין ברוחם, בין בנשמתם, בין בחייתם, בין ביחידתם

בין בנוגע לממוני, בין בנוגע לגופי, בין בנוגע לנפשי, בין לנוגע לנשמתי, בין לנוגע לחייתי, בין לנוגע ליחידתי

בין בגלגול זה, בין בגלגול אחר

וכל בר או בת ישראל שקיים אי-פעם שום מצות עשה ממצוותך הקדושים

או מנעו את עצמם מלעבור אשום מצות לא תעשה

בגלגול זה או בגלגול אחר

וכל בר או בת ישראל שאתה יודע שרצונם האמתי היא להתקרב אליך

כולם, הם, וזווגם, וכל זרעם, וכל זווגי זרעם, לסוף הדורות

וכל הנלוים עליהם בקדושה

לכל צרכם, ולכל ענינם בקדושה

ותשלים כל חסרונם על ידי הרב דקדושה, הדבוק בתורה תמיד, שיש בה רוח חיים להשלים כל החסרונות (עיין ליקוטי מוהרן א‘, ח

ותן לכל אחד ואחד רחמים, דכתיב: וקל שקי יתן לכם רחמים (ראשי תיבות ישראל. עיין ליקוטי מוהרן ב‘, סב

ותן לכל אחד ואחד לב טהור לעבדך ביראה ובאמת, דכתיב: לב טהור ברא לי אקים ורוח נכון חדש בקרבי

תמונה:

אף על פי שהם טמאים שכינה ביניהם

(בפרש”י, ויקרא ט”ז, ט”ז)

Even though they (Yisrael) are impure, the Divine Presence is among them

(from the commentary of Rashi, z”l, VaYikra 16:16)

Oil on canvas ציור שמן

תשס”ז

40 x 50 cm.