ציור דיגיטלי: “חנוכה 21”, 2017

רבים וטובים מתקשים באמנות שלי היכא שהצורות המוכרות הם רק אותיות ולא שום דימוי של דבר שאנו רואים בעיניים שלנו בעולם הזה. אפשר לומר שרק יחידי שגולה תופסים טהרת היופי של אותיות הקדושות, יופי שהיא מעל ומעבר כל שאר דבר יפה בעולם התחתון.

ואפילו אנשים מאוד רוחניים, ושחייהם מלא רגשי קודש, וגם מבינים, לפחות קצת, בעניני החכמה והחן הטמונה באותיות הקדשות, מ”מ עפ”ר מעדיפים תמונות שלי ‘עם קצת ציור המשביע עין בעיניני עולם הגשמי’. וזה פלא

וכאן אין המקום לא להסביר בחירתי לסגנון זה, וגם אין לי תשובה הגון לפלא הנ”ל. רק לומר כאן איזה טיפה מן הים על ענין האותיות, ובזה אולי לפתוח קצת פתח לגשת אל התחברות יותר לאמנות זו

אותיות התורה הם השערים וכלים העיקריים לגלוי א-קות לבני אדם. גלוי רצון השם וחכמתו הוא דרך אותיות התורה הק’, ועיקר מה שאנו משיגים מרצונו וחכמתו הוא דרכן. הם שרשים וכלליות של כל דבר בעולם, וצורה האמתית כל דבר בתכלית

ידוע הוראת הרמח”ל ז”ל שצריך לתפוס התורה בכלליות, כי אי אפשר לבא אל הבנת התורה ולא אל עבודת השם בידיעת פרטים רבים לבד, אלא צריך לדעת סדר וצורה כל הפרטים בתוך כלליות ענינים. וכן הוא בחכמות חצוניות וכל עניני עולם הזה—כדי להצליח בשום דרך צריך לרדת לשורש הדברים, לראות צורת הפנימי של דבר הדרוש, אז מאיר לו כל השבילים היוצאים מן השורש ואפשר ללכת דרכו בבטח

כשמסתכלים על נושאי החיי היהודי על פי האותיות של שם הנושא, מסתכלים אל שורש הדבר, מפשיטים הדבר מהטפל שבו ומתמקדים על העיקר שבו

עסק זה—להתמקד על עיקרים, הוא מאוד מתאים לאמנות, שתכונת אמנות היא להקיף בכלליות כל נושא, וכמו שמובן מפתגם המפורסם, ‘תמונה שווה אלף מילים’

בתמונה זו—”חנוכה”, בחמש אותיות אלו, כללתי הרבה עניני חכונה, הרבה נסים ומסירות נפש למען השם, הרבה אורות מנר מצוה ותורה אור, וכו’ וכו’, ובתמצית וצימצום מבהיל למנוע רבוי השמן המכבה את האור. שנזכה לראות האור הא-קי המאיר דרך תמונה זו. כי עמך מקור חיים באורך נראה אור