ודאי הקבה רוצה מאוד להאיר לכל אוא מישראל תמיד את הדרך לעבוד לפניו, הדרך לעשות רצונו ולפייס אותו ית‘  ולשמח אותו, כביכול.  כך רצונו יתתמיד, ומה מעכב, אלא האדם עצמו מעכב. אבל אם האדם מוכן להאמין זה ולפתוח לבו לראות, כבר הקבה מוכן ומאיר לו הדרך. כל יהודי, אפילו אם עשה מה שעשה ונמצא איפה שנמצא. כי זה כל רצונו, שנתקרב אליו ית‘, לחזור אליו ביראה ובאהבה ולעשות רצונו בלבב שלם. והוא יודע שבלי שהוא יאיר לנו, ודאי אי אפשר לנו למצוא הדרך מעצמנו, ולכן הוא מוכן להאיר לנו תמיד. והוא יתמשתוקק ומתגעגע על זה מאוד, כביכול, שכל יהודי יחזור אליו, שיאמין שהוא יתמוכן לעזור לו בכל דבר, ובפרט בדבר הכי חשוב הזה: לדעת איך לעבוד אותו. ואפילו אם היינו חכמים גדולים וטהורים גמורים והיינו יכולים להבין הדרך מעצמנו, ממ הוא היעוזר לנו כדי להשיג המתרה מהר יותר וכומשום השתוקקות שלו ואהבתו וכו‘. אבל אין אנו כזה, אלא זקוקים לנו לעזרתו לגמרי, בחינת: הסתרת פניך הייתי נבהל

וכל העכוב הוא מעצמנו, כנל, שעונותנו הבדלנו וכו‘, ובנינו מחיצות ביננו לבינו ית‘, והלב סתום. ובעיקר הדבר תלוי באמונה, שאנו לא מאמינים שהוא, ית‘, כל כך קרוב לנו עדיין, וככ מוכן לעזור. (אבל האמת אינו כן, אלא הוא יתמצדו מאוד רוצה אותנו, וכו‘, כנל.)  לכן אומרים בלבנו, ודאי שהוא יתלא רוצה ככ בקלות לעזור לי, שיאיר לי הדרך בפשטות ובתמימות כזה שאדע, ממה שמונח לפני, איך לעבוד את השם יתברך, אלא ודאי אני צריך טרחות ועבודות כבדות אין שיעור וכולי האי ואולי אחכ אחרי שנים עבודת פרך אולי אגיע לעבוד אותו באמת. אבל הוא יתנקרא רך לרצות“, ומיד שרוצים לחזור אליו הוא נמצא ופושט יד לעזור ולתמוך, להדריך ולהאיר. כי הוא תמיד קרוב לנו, כי זה כל חפצו, כנל.  כי קרוב אליך הדבר מאוד ובפיך ובלבבך לעשותו