אמנות היא דרך אמונה פשוטה. נראה דאעפ בודאי יש בעשיית ציור וכדשכליות וחכמות, ממ נראה שעיקרו הוא דרך אמונה פשוטה לבד. לכן ילד קטן מתדביק בדרך ציור בלב ונפש ואעפ שאין לו שום שכליות וחכמות בציור, כי אמנות בעיקר היא דרך אמונה פשוטה, והיינו דביקות בשורש נפשו, באופן מופשט משכל וחכמה ודיבור, שמרגיש קשרעמוק במה שוצא מן הידיים למה שמכיר בנפשו ושורש בפנימיותו

ודרך אמונה פשוטה הזה הוא מחבר בין הרבה דברים. הוא מחבר בין שכל ובין הלב של האמן. ויתכן שהוא גם מחבר בין אלו לבין כל מדרגות הנפש [האקית], והיינו נפש, רוח, נשמה, וכו‘. הכל כפי מה שהוא אדם, האמן הזה, וכמה הוא פותח את עצמו על ידי תורה ותפילה ושאר עבודת השם, וכמה ואיך הוא מפתח את עצמו בעבודת האמנות שלו. וכמובן כל חבורים האלו באים דרך ועל ידי חיבור עם גופו והיינו ידיים שלו. וכן כפי הלב ומוח ונפש של האמן, אמנותו מקשר אותו לשאר הבריאה, ומחבר שאר הבריאה אליו: דומם, צומח, חי ומדבר (וישראל). הכל כפי רוחב לב ורוממות רוחו, ותוקף רצונו

אחרון חביב אמנות היא חיבור לשורש הכל, השם יתברך עצמו, כי באמת אין עוד מלבדו. וכל שאר חלקים הנזכרים הם כמו פרטים לבד של אותו כלל גדול—השם יתברך עצמו. ואם אמנם היאפשר כביכול להתחבר לשאר הדברים בלי לשתף מרצונו בחיבורים אלו להשם יתברך, חס ושלום, אבל מאידך ודאי אם רצונו בעבודת האמנות שיהא לנחת רוח לה‘, ולצרכי גבוה, ליחד קודשא בריך הוא ושכינתיולאוקמא שכיתא מעפרא, ודאי יכול למעבד הכי, כי אפשר לעבוד את השם בכל דרכים שבעולם. נמצא שאמנות היא דרך לחבר כל הבריאה אל השם יתברך. אם כן עזה רצון האמן לעשות כן, בסד

featured image:

לית רעותא טבא דאתאביד

(תרגום: אין רצון טוב נאבדת)

(ליקוטי הלכות,הל’ תפילת ערבית ז’:ז’ ועוד)

There is no good intention that is lost

(Likutey Halachos, Hilchos Tefillas Arvit, 7:7)

Oil on canvas

ציור שמן על קנבס

תשע”ז

30 cm. x 35 cm.