, ה’ תציל למען שמו

אבל

אקדים מילה על התקשרות כי הכל תלוי בחוזק התקשרות והתחברות לדברי תורה ותפילה, כי כמות טפל לאיכות וכמו שארז”ל טוב מעט בכוונה וכו’  ויש להאריך ביסוד זה ולא כתבתי אלא ראש פרק ועוד

ראש פרק על התחדשות שהוא יסוד גדול העבודת השם והוא בחינת יסוד האמונה בחידוש העולם שהוא עיקר אמונתנו כמבואר בדברי רבינו ז”ל ותלמידו מוהרנ”ת ז”ל הרבה, והתחדשות של העובד ה’ הוא בחינת חידוש העולם  כי חידוש העולם הוא בכל רגע ורגע וזה עיקר עבודה להתחדש יחד עם העולם הנתחדש בכל רגע, וע”י זה אין גאווה כי לא לוקח רגע הבא וכל העתיד שלו כמוחזק ועומד כי אינו כן כי אף אחד יודע מה יולד רגע (אלא אם ע”י נבואה) ואין הבטחה על העתיד של אף אחד אלא כל רגע הוא מתנת חיים חדשים עם אפשרות לעבוד הבורא ית’ ברגע זו או לא, ח”ו, ובזה מונח עוון החמור של מצות אנשים מלומדה שיש שחושבים שהם עובדים ה”י בכל חייהם בלימוד התורה ועשיית מצוות אבל הם באמת מנותקים ממנו ית’ ומהמציאות האמתי כי הם חושבים שהעולם והזמן שלהם הוא ואינו כן, אלא הכל לה”י לבד ובלי שהוא מחדש לך עוד רגע של חיים אין לך עתיד ואם חי בהכרה זו אפשר להתחיל לעבוד את השם באמת  אבל אחרת אין זה עבודת השם ועשה הא-קים את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים. ואכ”ל

והנה דוד מלך ע”ה כותב אל תמשכני עם רשעים ועם פועלי און דוברי שלום עם רעיהם ורעה בלבבם (תהילים כ”ח :ג’) ותמוה מה חשש דוד אמאי ימשך אחרי רשעים? ועוד, משמע ששואל מאת ה”י אל תמשכני, ולמה היה הקב”ה ימשיך את דוד אחרי רשעים, אלא צ”ל כיון ש’בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו (מכות י:) היה דוד מתחנן לפני השם ית’ שבאמת לא רוצה ללכת עם רשעים אלא עדין קשה אמאי חשש דוד בעצמו שירצה ללכת אחריהם שהיה צריך על זה תפילה, אלא צ”ל שכיון ש”דוברים שלום עם רעיהם” אם כן נסתר רשעם והם נראים כטובים אם כן חשש שילך אחרי פניהם הכוזבים וכן פירש המלבים ז”ל שם, וז”ל:  שסכנתם גדולה מאוד, כי איני יודע להזהר מהם ובקל אמשך אחריהם. ע”כ.

ולכאורה פלא הוא הלא דוד היה תלמיד חכם מופלג מאוד שהיה ראש סנהדרין והלכה כמוהו בכל מקום והיה בעל רוח הקודש ונביא והיינו שגם ידע נסתרות והיה רגל רביעי למרכבת השכינה שמעלתו בלתי מושג וכמה קרבת  א-קים היה לו ובכל זאת לא היה יכול להבחין באדם שהוא באמת רשע משום שדובר שלום והיינו שהוא צבוע ושקרן וזה מבהיל הרעיון כמה גדול כוח השקר וכמה מוסתר ונעלם האמת בעולם