מוצאי שבת משפטים, תשעב

הכל מחפשים דעת. הרב אביגדור מילר, זצל, היאומר שכל החיפוש בעולם, לטייל וכוהוא בשורש חיפוש להי.

ונל דרוב עולם, ברצונם לדעת (השם) מתעניינים לדעת חדשותבכל סוגיהם, ובידיעת החדשות מפייסים צימאון שלהם לדעת.

והחכמים יותר, שמבינים שהחדשות שמקבלים, אמנם שיש קצת אמת בו אבל בכז שטחי מאוד הוא ומעורב אולי רוב שקר וממ רחוק מאוד מאמת הנצרך לחיי אדם, ולכן חוקרים ללמוד היסטורי‘, וגם מדעלמיניהם וגם פילוסופי‘, ואפילו ספרות ואומנות, שאעפ שחיצוניותם אינם אמת ודאי אבל יש בהם פנימיות שהוא חיפוש אחרי מציאות האמיתי בחיי אדם, ונראה לי דאלו אומנויות הם במדרגה למעלה מן המדעות שנשארים חיצוניים. וחכם אאמר לי שפילסופיהוא עומד למעלה מסופרות, וצריך לדון בזה.

ומעליהם ודאי בלי שיעור עומד האדם שמצא עולם האמת בעיקר והיינו התורה הקדושה וחיפושו בו, אשריו.

ואעפ שודאי קשורים כל בני אמונה אמיתי אלו לצדיקים אמיתיים המוסרים לנו את התורה, ממשה רבינו עליו השלום עד יהושע וכו‘, נביאים, תנאים, אמוריים, ראשונים ואחרונים שבכל דור ודור ועד דורנו, אלא יש שמבינים יותר נחיצות מעלת חיבור חזק לצדיק האמיתי הגדול במעלה, מבין יותר דמסירת וקיום התורה תלוי דוקא בצדיקים ואמונתנו בהם, ופרשת חיבור אמיץ לצדיקי אמת הוא ראש כל פרשיות התורה. אלו אנשים הם במעלה גבוה מן שאר בני אמונה ותורה, שרצונם להדבק יותר לאקים חיים בוערים בהם עד שקונים דעת מבורר יותר בלי שיעור.

ולדעתי, העומד על גביהם הם שמצאו הצדיק האמת הגדול האחרון שמלמד עמו יתלקיים התוהק עד ביאת משיח צדקינו, בבא, רבינו הקנחל נבע מקור חכמה, רבי נחמן מברסלב, זצוקל, זיע.

ואעפ שכל חיבוריו קק המה ואא לבחור ביניהם, נל לומר שהרוצה לדעת מה קורא לו בחייו ילמד סיפורי מעשיות שדוקא משום שאמיתתם אינו בגלוי, דבחיצוניותם סיפורים נאים הם, אבל נראה דמשום שהאמת מכוסה בהם, כלול בהם אמת יותר עמוק ורחב ,ולא אאריך בזה כאן רק נקודה אשידוע שאותיות וה של שם הוישהם באתגלייא הם במדרגה פחותה מאותיות יה שהם באתכסייא, ודל.

featured image:

אחד מי יודע, אחד אני יודע

(הגדה של פסח)

Who knows One, I know One.

(Passover Haggadah)

Oil on canvas

ציור שמן על קנבס

תשע”ו

50 cm. x 70 cm.