בסד אולי כבר פרשו כן ואכ לפחות נוסח זו היא חידוש

יש מצב שלפניך עומדים מחיצות ומניעות רבות חזקות לאיזה מתרה בקדושה שמרגיש שצריך להשיג. ויכול שעומדים לפניך אפילו שנים רבות ומה מונע מלשבור המחיצות, אלא שאינו יכול למצוא כוחות בכדי המלחמה ובכל פעם שמתעורר תשוקה להאי מתרה או שמרגיש שפלות או עצבות, חו, במצבו הכללי ויודע שבאמת עליו להתקדם וגם יודע קצת לפחות מה שצריך לעשות אבל בכל זאת אין מספיק אומץ הלב נמצא בכדי נצח ולשבור המניעה. ואחכ בסד מוצא את אומץ הלב, שעזר לו הי ובאמת עשה מלחמה גדולה לפי הצורך ושבר מחיצת ברזל חזק מאוד ויצא לחירות ממש, בסד וזה בחינת הסר שטן מלפנינו שהשטן מונע ממנו מלהשיג דבר שלפניו להשיג

ויש עוד מעשה שטן, רל, שהוא אחרי שיצא לחירות כי לפעמים יש איש מלחמה שהולך וכובש בחייו את יצרו ומתקדם טובא ולא מסתכל אחריו אלא רק על מה שיש לכבוש עוד יצר מה שיש לסלק עוד רע מגבולו, ולפעמים ברור לו היטב היטב מה יש לעשות וכן הוא הולך ועושה ובנצחן גדול שממש חודר אל שטח האמת ומקבץ נקודותיו ועולה למרום ושובה שבי, אלא מה שיכול לקרא אחכ הוא שפתאום אחרי מלחמתו ובאמת הוא השיג השגות חשובות ונצרכות לו ולעולם מאוד, אבל מה שהוא מרגיש עכשיו הוא שהוא לבד ואין עוד אחד אתו, כי באמת הוא חדר פנימה מאוד למצוא את האמת החזקה והברור והוא מסר נפשו למענו עם גבורה עצומה פעם אחר פעם כדי להשיג האמת יותר פנימה ויותר, ובאמת הוא השיג נפלאות באמת, אשריו, אבל עכשיו הוא ממש לבד, כי הוא לא התייחס כלל לאיפה נמצא שאר העולם בהתלהבותו לנצח מלחמתו, ואדרבה ידע היטב שכל שאר אנשים הם ישנים והוא לבד ער, ואם יש עוד ערים, ניחא, אבל אינו יכול להתעניין בהם כי כל כוחותיו נצרכים למלחמותיו לבד, ולכן עכשיו הוא ממש לבד, ומה קורא אלא שהשטן מאחוריו נותן בלבו להרהר על מה שהיה ברור לו קודם כי הלא הוא לבד וכולם אינם אתו, ויחיד ורבים הלכה כרבים, ומי הוא זה שהעיזה להיות אחרת מן הכלל, לפרוש מן הציבור כזה, כך דרך היצר להכניס לו מחשבות כאלו וכדומה, כל אוא לפי חלישותו, ואעפ שאמת הבחירה הטוב שלו במקומו עומדת, שעדיין ברור לו היטב היטב האמת שהוא רדף וכן השיג, ממ הבעל דבר, שלא היה יכול למנוע אותו מלכתחילה לעמוד מלפניו ולא לתן לו להתאמץ בכדי לעשות מלחמה, ממ אינו מתייאש מלבא אחריו ולפחות מחליש שמחתו וללכלך נצחונו כל מה שאפשר שלא יהיה לו עוד אומץ הלב למלחמה הבא, והוא מראה לו כמה מוזר הוא כמה משונה להיות ככה ומראה לו כמה רחוק הוא משאר בני אדם וכמה הוא צריך לשקול היטב אם הוא לא יצא לגמרי מדעתו ———-ולכן

תפילה לל עליון להסיר שטן מלפנינו ומאחרינו ושיהילנו האמת כל כך מבורר שאא לשום שטן לבא להשטין ולעורר עליו. וננצח עד סוף כל המדרגות למען שמו באהבה, כן יהי רצון.

featured image:

תא חזי מילין דאוריתא קדישין אינון עלאין אינון מתיקין אינון מאן דאשתדל באורייתא כאילו קאים כל יומא על טורא דסיני וקביל אורייתא

(זהר במדבר, קעא:)

Come and see words of Torah, they are holy, they are exalted. they are sweet; one who labors in Torah it is as if he stands all day on Mount Sinai and receives the Torah.

(Zohar Bamidbar 171b)

Oil on canvas

ציור שמן על קנבס

תשס”ט

90 x 75 cm.