<span lang='en'>העם שבדור הוא לבוש הצדיק</span>

העם בדור הם הכלי שמלובש בו צדיקי הדור. ולפי זכות העם כך הצדיק יכול להתגלות עיין בליקוטי מוהר”ן קמא, מ”ט,ז’, וז”ל: כי הצדיק נקרא שמש וכו’ וזריחתו של הצדיק, הינו השגתו, אינו אלא על ידי ישראל כמאמר “לך רד כי שחת עמך” ‘כלום נתתי לך גדלה אלא בשביל ישראל’ וכו’ וכשישראל, חס ושלום, נכנסין בחכמות […]

<span lang='en'>הבוחר עמו ישראל באהבה</span>

הבוחר עמו ישראל באהבה (חתימת תפילת אהבה רבה). אע”פ שהבנה פשוטה יותר היא כפי הנוסח: אשר בחר בנו מכל העמים (ברכת התורה). שמשמעותה שהי’ להקב”ה כְמין רגע של בחירה, כביכול, כשראה את האבות ובחר בזרעם להיות עמו הסגולה. אבל כאן יש חידוש נוסף: הבוחר. משמע עכשיו ובכל רגע הוא ית’ שוב בוחר בנו. שיש לו […]

<span lang='en'>Who is Wise? Who will Believe in the Truth?</span>

Mashal. A great man accomplishes a great feat. Climbs a great mountain.  A mountain that no one else could climb. That no one else thought to climb. When he finally reaches the top, after years of toil, etc. there he rests. Comes to the top of the mountain a group of wealthy travelers, in their […]

<span lang='en'>למען כבודו יתברך</span>

כתיב: . כי כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו (ישעי’ מ”ג:ז’). לכן פשוט שאדם צריך להתנהג למטרה זו, שיהי’ כבוד להשם יתברך אבל הנהגה שהוא כבוד להשם ית’ אינה דבר שקל להשיג, אפילו כשמבינים שזה העיקר. כי נראה שלא רק שההמונים שלא חושבים על כבודו ית’. אלא אפילו אלו שכן חושבים. שעוסקים בתורה […]

<span lang='en'>אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני</span>

אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני (אבות א’:י”ד). מוכח שלתכלית אינו מספיק להיות לעצמו לבד, אלא צריך שעבודת השם יהי’ תועלת גם לאחרים. ואם נשאר לעצמו לבד, מצב זה תמוה: מה אני? מ”מ שלב הראשון שצריך להיות בשביל עצמו קודם. כי אם אינו בונה את עצמו, אין מה לתת לאחרים. והיינו […]

<span lang='en'>Emunah Peshuta</span>

If one looks at the parsha one can see, in the commentary of Rashi, z”l, the elements of this picture. Look there and you will see that the snakes were sent upon Clal Yisraelbecause of their complaints against the ways of Moshe and of Hashem, Yisborach. These complaints were brought about because of the difficulty of their journeys at that time. What […]

<span lang='en'>ואני קרבת א-קים לי טוב</span>

הקב”ה קרוב מאוד לכל יהודי. אפ’ אלו, רמ”ל, הנמצאים בדיוטא תחתונה ממש, עמוקים עמוקים בתוך הקליפה. כי כל הבריאה תלוי בו ומחובר אליו, ומקבלים חיותם ממנו ית’, ואין שום מציאות זולתו כלל. אז ודאי שכולם קרובים אליו ממש, כי אין מציאות אחרת ולכן צריכין להבין מה שאמר הנביא ישעי’ נ”ט:ב’: כי אם עונתיכם היו מבדלים […]

<span lang='en'>תקוה לרחוקים</span>

מה תקנה יש לרחוק מהשם ית’, מן התורה? אדם שחי כל חייו, עשרות עשרות שנים, ולא זכה עדיין לאמונה, למצוות, לחשוב ולהתנהג כדעת תורה? מה תקוותו, מה תקנתו נ”ל, דהנה, מבארים המפרשים בגמ’ סוכה (נ”ב. ד”ה דרש רבי יחודה לעתיד לבא מביאו הקדושה ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני צדיקים ובפני רשעים וכו’, עיי”ש) שהרשעים […]

<span lang='en'>איפה דרך האמת</span>

ישבתי חוץ לכותל המערבי וקראתי תהלים. וחשבתי: ודאי אין לי חכמה ואין לי דרך, כלל. שבאמת רחוק ממני מאוד לדעת מה נכון באמת.  אז הרמתי עיניים שלי וראיתי עוברים המון אנשים. הסתכלתי וחשבתי: אבל אין לי שום ספק שהדרך האמת אינו נמצא אצלם. וכלפיהם ודאי אני מכיר דרך החכמה מאוד מאוד, ברוך השם. ופליאה ותמיהה […]

<span lang='en'>לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאוד</span>

לענ”ד דנכון לכתוב. דרך העולם, כל שאדם עושה פעולה ומלאכה ועבודה יותר ויותר וחוזר, ועושה אותו מלאכה יום יום, אז סוף סוף הוא בקי ושנון במלאכה זו. אבל דרך תורה ומצוות הוא דרך הקדושה. ואין סוף מקורו. ולכן לכל שמתמיד בו. רואים יותר ויותר כמה פחות הוא, כמה רחוק הוא מהבקיאות ומהשנון featured image: נתעכב […]