ראשי פרקים של מה שנתחדש לי בשבת קודש בקידושא רבא בביה”כ דחסידי ברסלב, הקריה החרדית, בית שמש

ואמר רבי יצחק שמש בשבת צדקה לעניים (תענית ח’:). פשט אחד. הרי כל השבוע משתדלים כולם בל”ט מלאכות. והעשיר מצליח והצלחתו ועושרו זה סיפוקו. אבל לעני מכאובים וצרות חלקו. עמל מפרכת בלי כמעט תוצאות, לא די לצרכיו. ועוד שבני ביתו סובלים מעניותם והוא סובל את סובלם, וכו

אבל במגיעה שבת, בביטול מלאכה וביטול השתדלות, העני והעשיר כמעט שווים. לשניהם יש אוכל מוכן ומיטה לישון בה, שניהם מגיעים לביה”כ ונהנים מן התפילה ומן הנשמה יתרה, מן התורה, מעונג שבת, המנוחה והשמחה. זה בחינת שמש, שהוא בחינת אמת [כלפי הירח שהיא בחינת אמונה] [וז”ל ספר יקרא דשבתא מהרה”ק מטשערין, זצ”ל, פ”ט: כי האמת מאיר כמו אור השמש, ועל כן יעקב אבינו שהוא בחינת אמת נקרא שמש כמו שאמרו רבותינו ז”ל (בראשית רבה, ס”ח, י’, עיי”ש) וכמו שכתוב וזרח לו השמש, ואמרו רבותינו ז”ל (שם) כי בא השמש אתה שמשא (עיי”ש בפרש”י ז”ל אתא שמשא. יעקב שנקרא שמש.)] . ששבת הוא יום של אמת. שהאמת הוא שהקב”ה הוא הכל, ועושה את הכל, וכולם נהנים ממנו לבד ולא מיגיעת כפם. כולם צריכים כל צרכם מאת השם לבדו, השמש לחמם גופו ולהאיר דרכו, האוויר למלא ריאותיו ולתן חיות לגופו, וכו

ולעני, שאין לו סיפוק נוספת, אין לו הצלחה ביגיעת כפיו, אז בשבילו כל הנאתו בחייו זה רק מן השמש ומן האוויר וכו’ והיינו מעצם חייו עצמו. היינו המציאות ש”אני חי”, לפחות, זה כל הנאתו בחיים ואין לו כמעט שום תוספת הנאות בחיים (בעולם הזה). העשיר יש לו חיים מלא הנאות, חיים שהוא כולל בתוכו הנאות, שההנאות אלו, אלו סיפוקו ושמחתו בחיים. וכשהוא חסר הנאות אלו הוא באמת חסר, והיינו הוא בצער אמתי, כי עיקר שמחתו הוא מאלו הנאות שחייו מלא מהם. כי אין לא כ”כ שמחה מעצם חיותו, שהוא יכול לנשום, יכול לראות, יכול ללכת, וכו’. מה שאין כן העני, חייו אינו מלא כמעט שום הנאות, וכל סיפוקו מעצם החיים עצמו, וכנ”ל

אז בשבת נחשב שיש צדקה לעניים, זה היום מקבלים צדקה. ומהו הצדקה? השמש. היינו האמת. האמת שבאמת שכיון שכל הנאתו אינו אלא מעצם החיים ולא מדבר אקראי, מדבר אחר, כי אין לו—מציאות זו באמת הוא טוב יותר, כי הוא הרבה יותר קרוב לאמת, להקב”ה. כי אין לו הנאה מדבר נוסף, אין לו אפשרות ליהנות אלא מעצם החיים, שהנאה מעצם החיים, הנאה זו קרוב מאוד להנאה עם הקב”ה עצמו. ואמת הזה זורחת בשבת, יום של גלוי אור האמת בעולם, שאין טוב אמתי אלא קרבת השם ית’. ולזה העני כבר מוכן יותר, כי גם במשך השבוע אין לו הנאה אלא מזה. וזה שמש בשבת צדקה לעניים. בס”ד

featured image:

digital image: 3 first attempts to set up folder spherat malcuth