צריך להיזהר מלעבוד את שכלו. שְמה  שמשיג בא-קותו, ומכיר שזהו תורה שאני מבין, צריך להיזהר מלחשוב ומלהיתפס בזה שזה התורה עצמה, שזה הא-קות עצמה. כי יש מדרגות עד אין סוף. וצריך להעלות דרגא בתר דרגא. והשכל שמשיג התורה עכשיו הוא רק כלי לאור השם. וזה עיקר הנקודה כאן. שְמה שמשיג בתורה הוא כלי לאור השם, ולא הא-קות עצמה. וצריך לבאר עוד אבל עצם הדבר הוא לא נתפס בכתב.

כי ודאי אין להתייחס השגת א-קות לדבר גשמי, ח”ו. וכל השגה בתורה הוא נחשב כגשמי כלפי השגה גבוה ממנה. ואע”פ שעדיין לא השיג יותר, והשגה זו שהשיג עכשיו ודאי יש לשמוח עמו מאוד. מ”מ צריך להבין שכל מהותו אינו אלא כלי לשכון בו אור השם ית’. ואם מחשיב אותו כדבר בפני עצמו. אז התגשמת, ח”ו.  ואדרבה, כשמחשיב השגה כמשהו בפנ”ע ממילא כבר אינו כלום, אלא כעבודה זרה, ח”ו. כי כל דבר המנותק ממקורו הק’ ב”ה, ח”ו, אינו אלא כרשות אחרת ועבודה זרה. ויש בזה אריכות גדולה ואין בכחי השתא להאריך.

דבר זה אולי נשמע קל ופשוט להשיג. דבישוב הדעת ודאי מובן היטב שהשגתי השתא אינה תכלית המדרגה, שודאי יש תורה גבוה ממנה. ואינני מחשיב השגתי כא-קות ממש. אבל בשעת פלפול. כשמחדש דבר. אז בתוך שאדם קשור ודבוק מאוד במחשבתו, להשגתו. אז מרגיש שהשיג האמת ממש. ולכן צריך לשים על לב שאינו אלא כלים לגלוי אורו ית’, וכנ”ל. ועצם הדברים אין אפשרות בכתב לתאר, אלא כאו”א צריך לתפוס בעצמו. כל חד לפום מה דמשער בלבי’ (זהר).

וכ”ש לענין תפילה. שאין להתפלל רק כפי השגת שכלו. כי מהות תפילה בעצם היא להשיג למעלה מהשגתו. שמבקש שהקב”ה יעשה למעלה מן הטבע, שיחדש מציאות אחרת ונעלה יותר. ואם כן, אם מתפלל רק כפי מה שכבר יודע, אז איזה מין בקשה יש? כגון מי שמבקש על הדעת. אם מבקש, ושכלו כולו נמצא אצל הכבר-ידוע לו, אז מראה בזה שכבר יודע מספיק ובעצם לא מבקש כלום. אז ודאי לא לצפות לכלום, לשום תוספת דעת. כי צריך לגשת לקראת הא-קים. והיינו לצאת מגדר הרגלו. זה עמידה לפני המלך, לפני מי שאתה מכיר בו שיש לו מה שאין לך. ומה שיש לך כבר אינו כלל מספיק לך, לכן אתה מבקש. אז הכנת כלי לתפילה הוא רק על ידי שיוצא מהרגלו. לפתוח לבו למי שלמעלה ממנו, להתרומם, ולצאת מגדרו. וצריך להבין את זה מאוד, כי פשוט הוא למבין.

הכלל הוא: שכל עבודתנו היא כלי לגלוי השם ית’. הכלי אינו התכלית עצמה אלא האמצעי. הגלוי היא התכלית. אין בונים בית הכנסת מפוארת לתכלית לשבת בתוכה ולהתפעל מיפי’, אלא בונים אותה משוכללת כדי שתעזור לנו להתפלל יותר טוב! וכן בכל דבר, תכלית עשיית הכלים הנפלאים של תורה ותפילה אינה הכלים עצמו, אלא אור השם הישכון בתוכם.

featured image:


שיאהב את השם אהבה גדולה ויתרה רבה מאוד
(מספר אורחות צדיקים)
And you shall love Hashem a great over-abundant and exceeding love.
(Sefer: Ways of the Righteous)
Oil on canvas
ציור שמן על קנבס
תשס“ז
40 cm. x 50 cm.