נלענ”ד שיש תפילה שתמיד נשמעת, שנתקבל וניתן למתפלל בקשתו מיד, כפשוטו. (כי י”ל שכל תפילה נתקבל, אלא לא מיד רואים התוצאות ולא תמיד בצורה המבוקשת, אבל תפילה א’ תמיד התקבל, וכו’ כנ”ל) והוא תפילה לעשות רצונו ית’, והיינו שמבקש מהקב”ה עזרה לעשות רצונו

כי בשאר תפילות יש מקום לדון, אולי אינו טוב שהוא יקבל כמו שבקש. אבל תפילו זו ודאי הוא טוב שיתקבל בקשתו, במלואה. כי בקש הדבר שהקב”ה בעצמו רוצה בשבילו. למה הדבר דומה? לראובן שחייב לשמעון אלף זוז. ראובן פוגש את שמעון ואומר לו: שמעון, יש לי בקשה ממך. נו. אני רוצה לפרוע חובתי של אלף זוז לך. האם אתה מרוצה לקבל

אין מקום ללא לקבל בקשתו, זה כל מה שהוא דורש ממנו

כמוכן, מי שרוצה רק לעשות רצון הבורא ית’ ומבקש עזר ממנו לעשות כן, להציל אותו מן היצר הרע ומכל דבר שיפריע לו או שיבלבל אותו מהיכולת לעשות רצונו ית’ בשלמות, תפילה כזה אין שום סיבה שימנע ממנו הבורא ית’ מלמלאות רצונו, ודאי יעזור לו, תכף ומיד

ואם אדם יתעקש ולומר, אבל מה אם אני רוצה משהו אחר, אייני כל כך צדיק שאני רוצה רק לעשות רצון הקב”ה. אשיב לו: אתה רוצה להצליח במה שאתה רוצה לעשות? כן, ודאי. אז יש רק דבר א’ שמצליח בעולם הזה. לעשות רצון השם ית’. כי הכל בידו ית’. הוא ית’ עושה רק מה שהוא רוצה. נמצא שאם אתה רןצה דבר שהוא ית’ לא רוצה, לא תצליח, כי אם הוא לא רוצה, לא יכול לקרוא דבר זה. רק דבר שהוא ית’ רוצה לקרוא, הוא יקרא, ולא זולתו. ממילה אם אתה רוצה מה שהוא ית’ רוצה, יתקיים רצונך. אחרת לא יתקיים רצונך

לכן תלמד את לבך לבקש לעשות רצונו ית’, כדי שתצליח במה שאתה רוצה לעשות

featured image:

pencil on paper 29.7 cm x 42 cm.