שאיפה להיות אין ממש

posted in: Blog | 0

הכל דינים או זכיות. הכל לפי החשבון. ואין להימלט אפילו כחוט השערה מן הדין. אלא יש לעשות כל שאפשר לעשות (מע”ט), וכל שיכול להעלים עין ממה שבא עליו מן המניעות ומן ההתנגדות—יותר טוב. כי הכל בא לכפר דינים, ואין להימלט. … Continued

תולה ארץ על בלימה

posted in: Blog | 0

  אדם רגיל ומלומד מקטנותו לחשוב שהוא עושה המעשים שנעשים על ידו, שהוא בעל כח ויכולת וכשרון ויוזמה, והוא סומך ובונה ערך ובטחון עצמו על זה שהוא משפיע ומשאיר רושם על אחרים, והוא חשוב לעולם, והכל הוא יעשה שימשיך שהוא … Continued

The short path

posted in: Blog | 0

  There is a long path to one’s tikun in this world which most travel, as it truly seems most reasonable; yet a short path exists, and even though it may seems to be impossible to succeed with this path, … Continued

יישוב הדעת

posted in: Blog | 0

אפשר לבאר בקיצור נמרץ שחזרתי בתשובה נבע מזה שהייתי מיישב את דעתי על ידי עסק הציור, שהשתמשתי בציור לברוח מן הבילבול הדעת הגדול השורה בעולם כ“כ בדורות אלו, והייתי מחפש מאוד להמלט נפשי מכל הבלבול, מאוד הייתי מחפש איה מקום … Continued

Start with G-d

posted in: Blog | 0

There is a vast difference between one who serves Hashem, Yisborach starting from the understanding of פירוד, separation; that he is here below and Hashem is infinitely High Above, and always I must start to try to connect myself to … Continued

חיזוק באמונה בעצמו

posted in: Blog | 0

יום ד‘, סדר ראה, תשע“ו אין לנצח הסטרא אחרא אלא בבטחון ואמונה שלמה. כי אין מקום לספק. דספ“ק הוא עמל“ק. וצריך למחוק, כי המלחם מלחמת חיים בשביל שכינת עוזנו, בשביל נצחון קומת הקדושה, מלחמת השם. והשם אתו בלי שום ספק, … Continued

In the image of Hashem Yisborach

posted in: Blog | 0

יום תענית אסתר, תשס”ט Let us agree that P. Picasso was a genius, even a big genius. But what did he teach the world? He taught that it is perfectly fine for a human being to behave like a rhinoceros, … Continued

יבין דרכי השם

posted in: Blog | 0

אדם חושב מתוך שהוא מתקדם באמת בעבודת השם, בחסדיו ית‘, שהוא כבר במדרגה ההוא שהוא עכשיו מתנהג כן. ובאמת אע“פ שהוא אכן קנה מידה זו באיזה קנין אמיתית, ובעז“ה הוא ימשיך לנהוג כן, ולקנות המידה בשלמות, מ“מ מה שהוא מתנהג … Continued

Seeing Hashgacha-Pratit

posted in: Blog | 0

  Thesis: Hashem Yisborach is supervising our every movement, personally, with total love, every moment of our lives. There is not a moment or place in all that we know of existence where He is not intimately involved in directing … Continued

1 2 3 4 5 6 7 16