הכל מחפשים דעת

posted in: Blog | 0

מוצאי שבת משפטים, תשע“ב הכל מחפשים דעת. הרב אביגדור מילר, זצ“ל, הי‘ אומר שכל החיפוש בעולם, לטייל וכו‘ הוא בשורש חיפוש לה“י. ונ“ל דרוב עולם, ברצונם לדעת (השם) מתעניינים לדעת “חדשות” בכל סוגיהם, ובידיעת החדשות מפייסים צימאון שלהם לדעת. והחכמים … Continued

עוד על כח השקר ודמיון

posted in: Blog | 0

, ה’ תציל למען שמו אבל אקדים מילה על התקשרות כי הכל תלוי בחוזק התקשרות והתחברות לדברי תורה ותפילה, כי כמות טפל לאיכות וכמו שארז”ל טוב מעט בכוונה וכו’  ויש להאריך ביסוד זה ולא כתבתי אלא ראש פרק ועוד ראש … Continued

הזכרת שם רשע

posted in: Blog | 0

לשון מדרש שוחר טוב, שמואל (מדרש שמואל רבתא פרשא א‘): זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב א“ר יצחק כל מי שהוא מזכיר צדיק ואינו מברכו עובר בעשה דכתיב זכר צדיק לברכה וכל מי שהוא מזכיר רשע ואיננו מקללו עובר בעשה … Continued

כח המדמה

posted in: Blog | 0

מוצאי שבת תרומה, תשע“ב יש לעיין להבין ענין “דמיון” דמצד אחד הנה כתב מוהרנ“ת על מעשה העגל וז“ל כי בכל פעם שצריכין לעלות מדרגא לדרגא מתגבר מחדש המדמה שהם הקליפות וכו‘ (חידושי הלכות, חוש“מ, הל‘ גביית חוב מקרקעות והל‘ אפותיקי … Continued

טוב להודות להשם

posted in: Blog | 0

יום ה‘ לך לך, תשע“ג בימי עורון שלי הייתי מסתפק והקרתי וכו‘ קצת לדעת הקשר בין שתי ה‘הודאות‘, הודאה הראשון , הייני לשון תודה, לשבח ולתת הודאה להשם, כפשטות הפסוק: טוב לחודות לה‘ ולזמר לשמך עליון. והודאה השני, היינו לשון … Continued

והסר שטן מלפנינו ומאחרינו

posted in: Blog | 0

  בס“ד אולי כבר פרשו כן וא“כ לפחות נוסח זו היא חידוש יש מצב שלפניך עומדים מחיצות ומניעות רבות חזקות לאיזה מתרה בקדושה שמרגיש שצריך להשיג. ויכול שעומדים לפניך אפילו שנים רבות ומה מונע מלשבור המחיצות, אלא שאינו יכול למצוא … Continued

רפוא לחטא העגל

posted in: Blog | 0

יום ה‘, כי תשא, תשע“ב, יום פורים שמח בעזה“י זכיתי לשמוע כמה פעמים מפי מו“ר הגה“צ, הרב חיים קמיל, זצ“ל, ביאורו של רבו הגאון רב חיים שמואלביץ, זצ“ל, הבנת ענין חטא העגל, והיינו תירוץ הקושיא המפורסמת היאך יכולים היו בנ“י … Continued

מאמר התחזקות בעבודת השם

posted in: Blog | 0

יש לי דברים יקרים לכתוב בעבודת הבורא, ית‘, והלוואי שאזכה לכתוב אותם כי יש בהם חיזוק גדול ואם יכול לאחוז בהם באמת יזכה לטוב. והוא שצריך להאמין ולדעת שכל דבר שמשתדלים להשיג בעבודתו, ית‘ ורואים שלא הולך לו בזה, או … Continued

ואהבתם את הגר

posted in: Blog | 0

ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים (דברים י‘:י“ט). וכן הרבה מצוות כדומה; לאהוב את הגר ולדואג שהגר לא ירגיש שום גרעון והשפלה מצד שאינו מיוחס כשאר ישראל המתייחסים ליעקב אבינו, ע“ה, דור אחר דור. ובפרש“י, ז“ל, שם: מום … Continued

בא אל פרעה

posted in: Blog | 0

 דרך דרוש, בס”ד. הפסוק אומר: ויאמר ד’ אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אותתי אלה בקרבו. ע”כ. רצוני לעמוד על ג’ הערות ולקשר אותם כאחד. א’  וכבר עמדו על זה הרבה … Continued

1 2 3 4 5 6 7 12