אין הדין נמתק אלא בשורשו

posted in: Blog | 0

בס”ד יום ג’ אמור, תשע”ט יש מושג בתורת הקבלה: אין הדין נמתק אלא בשורשו (זהר ח”ג קמ”א.) . והיינו בספירת הבינה שהיא שורש הדינים, שם הדינין נמתקים. בינה היא כנגד עולם הבריאה ששם כסא הכבוד, ותשובה מגעת עד כסא הכבוד … Continued

בושה. למען כבודו יתברך

posted in: Blog | 0

בס”ד יום ו’, ערב שבת קודש אמור, תשע”ט. דרשה על בושה, בס”ד. בראשית ב’:כ”ה) ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו יש מבט שטחי וקלה שאומר, הנה כיון שלא ידעו טוב ורע עדיין, שעדיין לא אכלו מעץ הדעת טוב ורע, … Continued

ביטול וישות. ברית ועיניים וציור

posted in: Blog | 0

בס”ד ה’ מצורע, תשע”ט. ענין ביטול, אבל בכל זאת א”א להיות מבוטל לגמרי כי הרי צריך לעבוד. ומה מקום לישות אדם, הרי אין עוד מלבדו, זהו המציאות האמתי ואין שני. ודברנו אני והרב ש”א, שליט”א, על אהבה ויראה. והיינו על … Continued

היהודי האחרון בעולם

posted in: Blog | 0

בס”ד ד’ שבוע של ערב פסח נראה לי לומר שראוי לכל יהודי לחשוב בכל עת על עצמו כאילו הוא היהודי האחרון שנשאר בעולם. והיינו שכל היהדות, כל קיום של רצון השם בעולם, שהוא ית’ רוצה שיהי’ תורה וכל תכליתה בעולם, … Continued

עיקר הרע היא לנסיון אמונה

posted in: Blog | 0

מוצאי שבת הגדול, תשע”ט עיקר הרע הוא ניסיון לבחינת כפירה. והיינו שאדם מבחין במציאות שרע לו, ואפילו במציאות שעל פי התורה הק’ היא נקרא רע, וכולם שיש להם שכל ישר קוראים למציאות זו בשם רע, מ”מ עיקר של מציאות זו … Continued

הקב”ה בעולם–הסתר וגלוי

posted in: Blog | 0

יום ו’ תזריע, תשע”ט. העולם מכסה אמת מציאות הקב”ה , מ”מ גם מגלה מלכותו ית’. כי אליבא דאמת ודאי אין עוד מלבדו כלל. וכמו שמקודם בריאת העולם הי’ הוא ית’ לבדו. כמו כן ממש השתא משנבראה העולם. אלא העולם מעלים … Continued

ירידה תכלית עליה

posted in: Blog | 0

לימדו לן צדיקים ז”ל שיש מושג  של ירידה תכלית העלי’. שאדם נמצא בירידה רוחני אין לא לדאוג כי תכלית הירידה היא לעלות מננו אח”כ.  ועוד שבלא הירידה א”א לעלות. ויש לתן טעם בדבר, איך הירידה היא לצורך העלי’ ואיך היא … Continued

אשרי תמימי דרך

posted in: Blog | 0

נכון אני “כותב” דברים עמוקים ונעלמים בדרך מופשט בתוך אמנות שלי, מורכבים באופנים שונים וכו’ שא”א לתאר בכתב אפילו מקצת מן הפשט של דברים שאני עושה בהם, והיינו אפילו בשטח האמנותי לבד, שהוא “פשט” התמונות, אפילו בשטח זה, יכול אני … Continued

Truth and Illusion

posted in: Blog | 0

The truth doesn’t change. No matter what people will do with it. Disguise it. Cover it. Distort it, etc. it cannot be changed and will always remain pure and untouched. Rather, hidden, not seen in the world, not apparent, etc. … Continued

אלו ואלו דברי א-קים חיים

posted in: Blog | 0

עובדה דיש לבן אדם מניעות מדבקות לעבודת השם ומהשגת אמונה ביתר שלמו על ידי מחלוקות בין החכמים ובין הצדיקים. ושכלו של אדם קטן מדי ואינו משיג עומק נקודות המחלוקת, לכן נשאר עם שכלו הקטן ואינו יכול ליישב הדבר בדעתו, ואלא … Continued

1 2 3 4 5 6 7 23