וידעת היום והשבת אל לבבך

posted in: Blog | 0

וידעת היום והשבת אל לבבך כי השם הוא הא-קים בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד (דברים ד’:ל”ט). אמרו בעלי המוסר שפסוק זה מתאר בצמצום עיקר עבודת היהודי בעולמו. א’: ידיעת השם, שכולל כל התורה . וב’: והשבת אל לבבך, שאין … Continued

תפילה עם בטחון

posted in: Blog | 0

נראה לי להגדיר שיש שתי דרכים בתפילה, ונאמר ונקרא הדרך הראשון: תפילה נטול בטחון, ודרך השני’: תפילה עם בטחון תפילה נטול בטחון, היינו שאתה מדבר ומבקש לפני המלך הקדוש, רם ונישא, ואין לך שום הבטחה כלל שבקשתך יהא לרצון ולפיוס … Continued

קצת נקודות על עניין סוד הצמצום, בעה”י

posted in: Blog | 0

עיין דברי המפורסמים בעץ חיים דרוש עיגולים ויושר שער א’ ענף ב’ מהדורא תנינא דף י”ב ט”ג. ובאוצרות חיים שער העיגולים דרוש אדם קדמון דף א ע”א: דע כי תחילת הכל הי’ כל המציאות אור פשוט, ונקרא אי”ן סו”ף וכו’ … Continued

הקבצן

posted in: Blog | 0

I am a collector. When I was young I collected postage stamps. Now that I have become frum I collect tzitzit strings. When I see detached strings on the ground I collect them and bring them to geniza so that … Continued

והוי דן את כל האדם לכף זכות

posted in: Blog | 0

גדול  חיוב ותועלת לדן לכף זכות אין לשער. וכמו דאיתא באבות (א’:ו’) והוי דן את כל האדם לכף זכות. וכתב  בעל החפץ חיים זצוק”ל בספר שמירת הלשון: “והנה לפי רוב הרגלו של אדם לדון לכף זכות, כן יתמעט ממנו עוון … Continued

Hope in Hashem

posted in: Blog | 0

The Sitre-Achre’s main weapon is illusion. He truly has no power, for only Hashem has any power. Yet Hashem gave the Sitre-Achre an illusionary power; that is, the power of illusion, in order to enable free-will. The main place of … Continued

לאחוז בשתי הקצוות

posted in: Blog | 0

נלע”ד שבכדי להצליח בעבודת השם (ואין הצלחה בחיים חוץ מהצלחה בעבודת השם ית’) שאדם צריך לאחוז בשתי הקצוות בכל עניני העבודה והיינו כגון בשכל: אשם צריך להיות בעל שכל גדול, ולהתעצם מאוד מאוד להכיר בשכלו בכל חלקי התורה הקדושה, ולכסוף … Continued

סוד החיים היא חיבור

posted in: Blog | 0

סוד החיים היא חיבור, התחברות והתקשרות לתכלית הנעלה, לשורש השורשים, לעצם העצמות, להקב”ה, חי העולמים. יש חיבור לתורה, חיבור לצדיקים, וכלו אחד, כולו חיבור לאחד המיוחד, מלך מלכי המלכים, הקב”ה. יש לחבר דרך תפילה ויש לחבר דרך שיחה עם חברים, … Continued

response to fellow artist

posted in: Blog | 0

I’m fascinated by what you write because I can relate to it. Viewing abstract work used to alienate me, but slowly you have changed my response. When I paint I often feel overwhelmed by all the decisions that need to … Continued

גול על השם דרכך ובטח עליו והוא יעשה

posted in: Blog | 0

בס”ד  בחסד עליון. באימה, ביראה, בבושה לפניו כי אין עוד מלבדו ומי אני לרשום או לפעול. לומר: שהכל הוא ית’ פועל. והכל נתחדש בכל רגע. ואין רגע דומה לקודמה, אלא הכל חדש לגמרי. ומה האדם עם כל השינויים אלו. מה … Continued

1 2 3 4 19