מחטא עץ דעת טוב ורע, שמעתי בשם הרמב”ם ז”ל שנקשה: מהו לא טוב בזה בידיעת טוב ורע? וענה: היו קודם במדרגה של אמת ושקר, ונפלו למדרגה של בחירה בין טו”ר שהוא מדרגה פחותה. ע”כ בצמצום שמעתי

ביאור: אנו חווים חיינו עתה במציאות שנראים דברים טובים או רעים. על טוב מברך הטוב והמיטיב וכו’ וזה מדרגה פחותה ודאי. כי לחוות חווי’ של רע הוא ממש רע, ושובר רוחו של אדם, ומונע ממנו הרבה מלהגיע אל התכלית שהוא לעבוד את השם יתברך

אבל צריך להבין שכיון שאמת ושקר הוא מדרגה עליונה. ומשם נפלו למדרגת טו”ר. על כרחך שהנפילה הייתה על ידי בחירת שקר. נמצא שמדרגת טו”ר הוא מדרגת שקר (לפחות כלפי מדרגה העליונה אמת ושקר.) וכיון שכן, שוב אפשר לבחור, לא רק בטוב, אלא לבחור באמת. והיינו לדלג על בחירה בין טוב לרע, ולבחור שוב להיות במדרגה של קודם החטא ולבחור באמת

כיצד

לא לפרש כל מה שקורה בענין של טו”ר

והיינו לא לתן לבו ומחשבתו להיתפס בציורי טו”ר, לפרש לעצמו מציאות של טוב ורע, אלא לתפוס באמת, והיינו בתורה, שהיא אמת, ולהבין כל דבר שקורה רק על פי תורת אמת

כי אני יכול להרגיש בכל העובר עלי ולהבין אותו בענין של “קרה דבר טוב” או “קרה דבר רע”. אבל יש שיכול לשלוט על המצב מבחינת תורה, והיינו “קורא” את מקראים שבחייו כמציאות של תורה, כאילו הוא לומד אותם בתוך התורה, שזה סוגיית התורה שנתן לו עתה מאת הא-קים להתעסק בה. ואע”פ שיש בסוגיה זו דברים טובים ורעים, מ”מ הסוגי’ עצמה היא מעל בחינת טו”ר שבה, היא בחינת “אמת”, תורת אמת, א-קות, שהוא ודאי כולו טוב, ולמעלה מטוב, כי היא אמת, שהוא טוב בעצם, והיינו תורה, שהוא טוב בעצם

אז אעפ”י שרואה טו”ר וגם מרגיש, אבל הוא למעלה מבחינה זו כי אוחז בעץ החיים, בתורת חיים שהיא האמת עצמו

ומובן שלזה לא יועיל לימוד תורה גרידה, אלא צריך להבנת התורה, והיינו להבין איך התורה מאיר בכל פרט חייו, מה יש ללמוד עפ”י תורת אמת על כל מה שהוא עובר. וחידושי תורה מועיל ביותר. והמבין יבין

והיכא דלא יכול להבין בפרטי חייו עפ”י אור התורה, אין עצה זו נאבדת, אלא תאחז באמונה, שהיא שורש התורה ומבוא לתורה, ושפיר דמי

featured image:

digital image: אין קץ לשנותיך 7