רמזי מעשיות

                                      חד גדיא

  

ציור עפ”י המבואר בפירוש הגר”א זי”ע. עיין עליו עם ביוארים של הרב שלמה ברעוודה זצ”ל 

אותיות חד גדיא שחור. עפ”י מדרש מובא באב”ן שלמה (על פירוש הגר”א על חד גדיא) דף קפ”ח עשו איש שעיר הי’ הברכות בסוד עיזי מסגי ברישא, ע’ שבת ע”ז: ר’ זירא אשכח וכו’ דברישא חשוכא וכו’ (פרש”י סתם עזים שחורות) וכו’ עיי”ש

דזבין אבא בתרי זוזי. אותיות אדומים. זוזי היינו דמים ודם הוא אדום. גם מרמז על (בראשית כ”ה:ל’) ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה וגו’. ופרש”י ז”ל  מן האדם האדם עדשים אדומות ופירוש השני של הגר”א ז”ל כאן דזבין אבא בתרי זוזי. לחם ונזיד עדשים (שם, כ”ה:ל”ד

ושונרא. קינאת אחים ליוסף [ואמר לי הרב יהושע הכהן ישראלי, שליט”א דעפ”י סוד קינא זה מושרש בלקיחת הבכורה והברכות מעשו, שלאה הי’ שייך לעשו וכו’ ולכן קאנו בני לאה את יוסף, בן רחל וכו’ ואכ”מ]. ואמרי אנשי ירוק בקינא
(green with envy) . [לכן ענין שונרא מצויר כאן בירוק.]

-קושיות בתמונה זו

א- איך לשלב פ’ הגר”א עם פירוש שאר מפרשים. אם כלב הוא מצרים איך יכול להיות גם בבל? וכן כה”ג
תשובה. מרמז בצבעים ברקע ובכל התמונה פרטי שאר המפרשים. אבל “פשט” התמונה הוא מהגר”א לבד

ב-שונרא זו קינא. אז שונרא חתול אפשר לתאר בציור, אבל קינא אין לו צורה כשונרא. ובפרט שאינו קינא סתם אלא קינא מסוים-קינאת אחים ליוסף, ואיך ציור של שונרא סתם מבטא דבר זה
תשובה: אז פשוט שא”א לעשות על ידי דמויות כפשוטן, אלא ע”י צבעים ושינוי תנועות: מופשטת (abstract) אפשר

ג-ועוד קשה: שונרא ליחס לגדיא, והיינו “אתא שונרא ואכל לגדיא”, בזה שונרא היא קינת האחים וכו’. אבל ב”אתה כלבא ונשך לשונרא” כאן שונרא היא כלל ישראל כולם, שהשתעבדו למצרים. והיינו ששונרא כאן אינה דומה לשונרא כאן

ד-ועוד קושיות רבות כאלו וקושיות הנובעים מעצם מבנה הציור וכו’. וכל התשבות הם כנ”ל. על ידי מופשט צבעים עם תנועות לרמז הכל כנכון, בעזה”י

featured image:

חד גדיא

(פיוט מהגדה של פסח)

Oil on canvas

ציור שמן על קנבס

תשע”ט

110 cm. x 80 cm.